Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny(tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) w celu wykonania uchwały nr XXXIII/164/98 Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej z dnia 9 lutego 1998 roku w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Wola Krzysztoporska, ulg od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmienionej uchwałą nr XXXVI/186/98 z dnia 26 maja 1998 roku, uchwałą nr XXXI/276/2002 z dnia 12 lutego 2002 roku, Uchwałą nr XV/83/2003 z dnia 23 października 2003 roku, uchwałą nr XLV/297/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, lokal mieszkalny nr 12, położony w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 13 – wymieniony w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej na okres 21 dni tj. od dnia 18 lutego 2020 roku do dnia 10 marca 2020 roku, a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Wola Krzysztoporska, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.