Sprzedaż równiarki i kosiarki

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Zarządzenie nr 139/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 października 2022 r. w sprawie sprzedaży równiarki drogowej Baukema SHM 4 i kosiarki Tehnos MB 200 LW stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022r poz.559,poz.583,poz.1005,poz.1079,poz.1561)Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:
§ 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego równiarkę drogową BAUKEMA SHM 4 ,rok produkcji 1988 ,oraz kosiarkę bijakową, rok produkcji 2016 stanowiących ruchome mienie komunalne Gminy Wola Krzysztoporska.
2. Warunki sprzedaży równiarki drogowej Baukema SHM 4 , o której mowa w § 1 określa się w ogłoszeniu o przetargu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Warunki sprzedaży kosiarki bijakowej TEHNOS MB 200LW, o której mowa w § 1 określa się w ogłoszeniu o przetargu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.wola-krzysztoporska.pl oraz na stronie internetowej urzędu gminy.Informacja o ogłoszeniu przetargu zostanie zamieszczona w Dzienniku Łódzkim.
§ 3. Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, o którym mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Pan Paweł Szulc – Przewodniczący Komisji
2. Pan Kamil Madejczyk-Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Pani Bogusława Dziubecka -Członek Komisji
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pełna treść zarządzenia z ogłoszeniem o przetargu i załącznikami poniżej (w załączeniu)

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie Nr 139-22 z dnia 18.10.2022 r. 85 KB 91