W środę kolejna sesja Rady Gminy

W najbliższą środę, 29 marca radni gminy Wola Krzysztoporska spotkają się po raz XXIX w tej kadencji, by tym razem debatować m.in. o zmianach w budżecie, funduszu sołeckim, budowie mostu na rzece Grabi, śmieciach i stawkach za wodę.

Sesja rozpocznie się o godzinie 10.00 w środę w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5 (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy, skarg i wniosków za II półrocze 2016 roku,
2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie wydatków poniesionych na oświatę w 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Grabica przy budowie mostu na rzece Grabia w ciągu drogi Kobyłki – Żądło.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wola Krzysztoporska na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Siomki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/259/17 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody.
19. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
22. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
23. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej za 2016 rok.
24. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
25. Interpelacje i zapytania.
26. Zakończenie obrad