W środę sesja Rady Gminy

19 lipca (środa) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (ul. Kościuszki 5; sala nr 5) rozpocznie się kolejna XXXII sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/312/17 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Zakończenie obrad.