W środę sesja Rady Gminy

Już w najbliższą środę (15 listopada 2017 roku) o godz. 10.00 rozpocznie się kolejna – XXXIV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Początek obrad o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5 (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
5. Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Kacprów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 480/11.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w obrębie Jeżów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w obrębie Siomki (działka 420/3).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w obrębie Siomki (działka 291/3).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (Bujny).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (Parzniewice Duże).
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krzyżanowie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Parzniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Parzniewicach.
22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej i Gimnazjum im. Obrońców Gór Borowskich 1939 r. w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej.
24. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
25. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
26. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
27. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
28. Interpelacje i zapytania.
29. Zakończenie obrad.