Stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji!

Do 15 września 2020 r. uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będą mogli po raz kolejny złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego.

Wniosek może złożyć pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie gminy Wola Krzysztoporska, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Stypendium szkolne przysługuje:
– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

O stypendium można się ubiegać, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł netto z miesiąca poprzedzającego składanie wniosku.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Formami stypendium szkolnego są:
– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane przez szkołę w ramach planu nauczania, np. wyjście/wyjazdy do teatru, kina muzeum, wycieczki szkolne, „Zielone Szkoły” itp.,
– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym udziału w zajęciach organizowanych w zakresie poszerzenia wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, nauki języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych,
– pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:
1/ podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych oraz pomocy naukowych niezbędnych i wskazanych do procesu dydaktycznego,
2/ przyborów szkolnych, np. zeszytów, długopisów, piórników, plecaków szkolnych itp.,
3/ stroju na zajęcia sportowe, w tym również na pływalni (dresy, koszulki, strój kąpielowy, czepek, okulary, spodenki, obuwie sportowe, klapki na basen itp.) – jednak nie więcej niż dwie pary/komplety na semestr i innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
4/ komputera (komputera stacjonarnego, laptopa, notebooka, tabletu), oprogramowania, części do komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora komputerowego, akcesoriów do komputera, pokrycie kosztów naprawy komputera,
5/ multimedialnych programów edukacyjnych,
6/ tuszu, tonera i papieru do drukarki, płyt CD i DVD, dyskietek,
7/ pokrycie kosztów abonamentu internetowego – w czasie roku szkolnego (od września do czerwca),
8/ związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, np. zakup miesięcznych biletów związanych z dojazdem do szkół, opłacenie internatu, bursy itp. – dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
9/ opłata za pobieranie nauki (czesne za szkołę),
10/ biurka, krzesła/fotela do biurka, lampkę na biurko.
Stypendia wypłacane są na zasadzie refundacji (zwrotu pieniędzy) po przedstawieniu dowodów zakupu (faktur lub rachunków imiennych wystawianych na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) przedmiotów i artykułów szkolnych oraz innych kosztów związanych z edukacją ucznia.
Informacje dotyczące stypendiów szkolnych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej pok. 16, tel. 44 616-39-68.