Tereny inwestycyjne – Majków Duży Wschód

 

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE  CHECK  LIST

Położenie

Location

Nazwa lokalizacji

Site name

Majków Duży – wschód
Miasto / Gmina

Town / Municipality

Wola Krzysztoporska
Powiat

County

piotrkowski
Województwo

Voivodship (Province)

łódzkie
Powierzchnia nieruchomości

Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

Max. area available (as one piece) [ha]

36
Kształt działki

The shape of the site

 

nieregularny

irregular

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Possibility for expansion (short description)

 

 
Informacje dotyczące nieruchomości

Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]

włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]

including 23% VAT

60,00 – 90,00

 

Właściciel / właściciele

Owner(s)

 

 

Własność prywatna (42 właścicieli)

private property (42 proprietors)

 

 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Valid zoning plan (Y/N)

 

T

Y

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zoning

 

1P – Tereny produkcji

1P – Areas of the production

Charakterystyka działki

Land specification

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha]

Soil class with area [ha]

 

IIIa, IIIb, IVa, IVb
Różnica poziomów terenu [m]

Differences in land level [m]

Brak danych

no data

Obecne użytkowanie

Present usage

 

 

Tereny rolne

agricultural areas

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i gruntowych (T/N)

Soil and underground water

pollution (Y/N)

Brak danych

no data

Poziom wód gruntowych [m]

Underground water level [m]

 

Brak danych

no data

 Czy były prowadzone badania geologiczne

terenu (T/N)

Were geological research done (Y/N)

Brak danych

no data

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

Risk of flooding or land slide (Y/N)

N

N

Przeszkody podziemne (T/N)

Underground obstacles (Y/N)

 

N

N

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

Ground and overhead obstacles (Y/N)

 

T
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

Ecological restrictions (Y/N)

 

 

Brak danych

no data

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Buildings / other constructions on site (Y/N)

 

 

N

N

Połączenia transportowe

Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi

i jej szerokość)

Access road to the plot (type and width of access road)

Nr 74, przewiduje się w planie drogi dojazdowe i lokalne

Nr 74, in the plan it envisaged roads and local roads

 

Autostrada / droga krajowa [km]

Nearest motorway / national road [km]

 

Droga Krajowa nr 1 Warszawa – Katowice

 

National road no. 1

(Warszawa – Katowice)

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Sea and river ports located up to  200 km

Kolej [km]

Railway line [km]

Bocznica kolejowa [km]

Railway siding [km]

 

 

Piotrków Trybunalski
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Nearest international airport [km]

 

60 km Łódź
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Nearest province capital [km]

50km Łódź
Istniejąca infrastruktura

Existing infrastructure

 

Elektryczność na terenie (T/N)

Electricity (Y/N)

 

N

N

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point  (distance from
boundary) [m]

§  Napięcie

Voltage [kV]

 

§  Dostępna moc

Available capacity [MW]

 

Gaz na terenie (T/N)

Gas (Y/N)

 

§  Odległość przyłącza od granicy działki

Connection point (distance from
boundary) [m]

§  Wartość kaloryczna

Calorific value [MJ/Nm3]

 

§  Średnica rury

Pipe diameter [mm]

 

§  Dostępna objętość

Available capacity [Nm3/h]

 

Woda  na terenie (T/N)

Water supply (Y/N)

N

N

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary) [m]

§  Dostępna objętość

Available capacity [m3/24h]

 

Kanalizacja na terenie (T/N)

Sewage discharge (Y/N)

 

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary) [m]

§  Dostępna objętość

Available capacity [m3/24h]

 

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)

Telefony (T/N)

Telephone (Y/N)

 

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary) [m]

Uwagi

Comments

Na terenie planu miejscowego znajduje się stanowisko archeologiczne – archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej „W”:

AZP 74-53.16

AZP 74-53.17

 

Przez fragment planu przebiega naftociąg ze strefą ochronną po 15 m z każdej strony.

Przez fragment planu przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna ze strefą ochronną 35 m z każdej strony.

 

Within the local plan is an archaeological site – archaeological conservation protection zone „W”:

AZP 74-53.16

AZP 74-53.17

 

Through a part of the plan runs oil pipeline the protection zone after 15 meters on each side.

By detail plan an overhead power transmission line protection zone 35m on each side.

 

Osoba przygotowująca ofertę

Offer

prepared by

Mariola Toma

44 616 39 82

m.toma@wola-krzysztoporska.pl

Osoby do kontaktu

Contact person

 

 

Anna Wiktorowicz

a.wiktorowicz@wola-krzysztoporska.pl

tel. 695-700-301

Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);

Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);

Zdjęcia lotnicze (Aerial photographs)