Tereny inwestycyjne – Rokszyce Drugie

 

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE  CHECK  LIST

Położenie

Location

Nazwa lokalizacji

Site name

Rokszyce Drugie
Miasto / Gmina

Town / Municipality

Wola Krzysztoporska
Powiat

County

piotrkowski
Województwo

Voivodship (Province)

łódzkie
Powierzchnia nieruchomości

Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

Max. area available (as one piece) [ha]

37
Kształt działki

The shape of the site

 

nieregularny

irregular

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Possibility for expansion (short description)

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]

włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]

including 23% VAT

60,00 – 90,00
Właściciel / właściciele

Owner(s)

 

 

20
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Valid zoning plan (Y/N)

 

T

Y

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zoning

 

Tereny produkcji

Areas of the production

Charakterystyka działki

Land specification

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha]

Soil class with area [ha]

 

III, IV
Różnica poziomów terenu [m]

Differences in land level [m]

Brak danych

no data

Obecne użytkowanie

Present usage

 

 

Tereny rolne

agricultural areas

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i gruntowych (T/N)

Soil and underground water

pollution (Y/N)

Brak danych

no data

Poziom wód gruntowych [m]

Underground water level [m]

 

Brak danych

no data

 Czy były prowadzone badania geologiczne

terenu (T/N)

Were geological research done (Y/N)

Brak danych

no data

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

Risk of flooding or land slide (Y/N)

N
Przeszkody podziemne (T/N)

Underground obstacles (Y/N)

 

T
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

Ground and overhead obstacles (Y/N)

 

Brak danych

no data

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

Ecological restrictions (Y/N)

 

 

Brak danych

no data

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Buildings / other constructions on site (Y/N)

 

 

N
Połączenia transportowe

Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi

i jej szerokość)

Access road to the plot (type and width of access road)

Droga gminna

commune road

Autostrada / droga krajowa [km]

Nearest motorway / national road [km]

 

Droga Krajowa nr 1 Warszawa – Katowice

 

National road no. 1

(Warszawa – Katowice)

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Sea and river ports located up to  200 km

Kolej [km]

Railway line [km]

Bocznica kolejowa [km]

Railway siding [km]

 

 

Piotrków Trybunalski
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Nearest international airport [km]

 

60 km Łódź
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Nearest province capital [km]

50km Łódź
Istniejąca infrastruktura

Existing infrastructure

 

Elektryczność na terenie (T/N)

Electricity (Y/N)

 

Istniejąca linia w pasie drogowym

The existing line in the traffic lane.

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point  (distance from
boundary) [m]

§  Napięcie

Voltage [kV]

 

§  Dostępna moc

Available capacity [MW]

 

Gaz na terenie (T/N)

       Gas (Y/N)

 

§  Odległość przyłącza od granicy działki

Connection point (distance from
boundary) [m]

§  Wartość kaloryczna

Calorific value [MJ/Nm3]

 

§  Średnica rury

Pipe diameter [mm]

 

§  Dostępna objętość

Available capacity [Nm3/h]

 

Woda  na terenie (T/N)

Water supply (Y/N)

Istniejąca linia w pasie drogowym

The existing line in the traffic lane.

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary) [m]

§  Dostępna objętość

Available capacity [m3/24h]

 

Kanalizacja na terenie (T/N)

Sewage discharge (Y/N)

 

Brak danych

no data

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary) [m]

§  Dostępna objętość

Available capacity [m3/24h]

 

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)

Telefony (T/N)

Telephone (Y/N)

 

§  Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point (distance from
boundary) [m]

Uwagi

Comments

Na terenie planu miejscowego znajdują się stanowiska archeologiczne:

AZP 74-53.33

AZP 74-53.34

Przez fragment terenu przebiega radiolinia ze strefą ochronną.

Przez teren przebiega rurociąg dalekosiężny ropy naftowej ze strefą ochronną.

Przez fragment terenu przebiega sieć napowietrzna wysokiego napięcia 220kV ze strefą ochronną.

 

Within the local plan is an archaeological site:

AZP 74-53.33

AZP 74-53.34

For a piece of land runs radioline the protection zone.

Pipeline passes through the area of far-reaching crude oil from the protection zone.

For a piece of land runs a network of overhead high voltage 220kV the protection zone.

 

Osoba przygotowująca ofertę

Offer

prepared by

Mariola Toma

44 616 39 82

m.toma@wola-krzysztoporska.pl

Osoby do kontaktu

Contact person

 

 

Anna Wiktorowicz

44 616 39 78, 695-700-301

a.wiktorowicz@wola-krzysztoporska.pl

 

Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);

Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);

Zdjęcia lotnicze

Aerial photographs