To był czas inwestowania i projektowania

Budynek przedszkola w Parzniewicach

 

Udało się zakończyć restrukturyzację oświaty w gminie, tworząc kolejny kompleks sportowo-oświatowy z przedszkolem w Parzniewicach. W Bujnach powstał kolejny odcinek kanalizacji, do którego może się podłączyć ok. 200 gospodarstw domowych. Powstało też kilkadziesiąt projektów, które pozwolą ubiegać się o środki zewnętrzne w latach kolejnych.
Jaki był budżet 2015 i co zostało zrobione, zapytaliśmy wójta gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka.

– W ubiegłym roku na ponad 40 inwestycji wydaliśmy blisko 9 mln zł – mówi Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska.

– Styczeń to czas podsumowań. Jak ocenia Pan realizację ubiegłorocznego budżetu i jakie były te najważniejsze inwestycje?

– Po pierwsze z ulgą możemy powiedzieć, że budżet w 99% został zrealizowany i – tak jak poprzednie – był to budżet trudny i jednocześnie bardzo ambitny (bo obejmował pond 40 inwestycji), realizujący priorytety przyjęte w ubiegłych latach, a jednocześnie wybiegający w przyszłość z punktu widzenia kolejnego okresu pozyskiwania funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. To ważne, bo rekord inwestycyjny, jaki udało nam się uzyskać w poprzedniej kadencji, możemy zawdzięczać wyłącznie pieniądzom pozyskanym z funduszy zewnętrznych. To samo chcemy zrobić w bieżącej kadencji, stąd można podzielić ubiegłoroczny budżet na dwie części – realizację inwestycji i projektowanie.

– Ile kosztowały nas te najważniejsze inwestycje?

– W ubiegłym roku wydaliśmy na nie blisko 9 mln zł (cały budżet opiewał na kwotę około 42 mln zł). Na pierwszym miejscu należy postawić finał procesu reorganizacji oświaty, czyli wykonanie czwartego kompleksu edukacyjnego w Parzniewicach (budowa sali gimnastycznej, boiska ze sztuczną nawierzchnią i przedszkola). Na ten cel w 2015 r. musieliśmy wydać ok. 3 mln zł.
Trzeba też wspomnieć o inwestycji, którą rozpoczęliśmy w 2014 r. Mowa o budowie kanalizacji w Bujnach. Tylko w 2015 r. przeznaczyliśmy na ten cel ok. 2 mln zł, trzeba jednak podkreślić, że inwestycja ta w zdecydowanej większości została wykonana ze środków zewnętrznych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a nasz udział własny był – można powiedzieć – symboliczny, bo w granicach 300 – 400 tys. zł.

– W ubiegłym roku gmina nie zapomniała także o bezpieczeństwie.

– Tak jak w poprzednich latach staramy się sukcesywnie wyposażać jednostki OSP w niezbędny sprzęt konieczny właśnie do zapewnienia bezpieczeństwa. I tu na uwagę zasługuje zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Woźniki za kwotę ok. 630 tys. zł, z czego 40% pozyskaliśmy z WFOŚiGW. Pozostała część pochodziła z budżetu gminy. Warto też wspomnieć, że w 2015 r. udało nam się złożyć kolejny wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup następnego wozu – dla OSP w Woli Krzysztoporskiej. Chcemy dalej doposażać jednostki OSP i w kolejnych latach będziemy poważnie myśleć o podobnych zakupach dla innych jednostek.

– Udało się także pozyskać pieniądze na rewitalizację terenów zielonych.

– W budżecie 2015 wykonaliśmy projekt rewitalizacji dla parku w Parzniewicach znajdującego się w rejestrze zabytków i podobną dokumentację dotyczącą rewitalizacji parku w Woli Krzysztoporskiej. Po wykonaniu projektu dla Parzniewic przystąpiliśmy do konkursu pod nazwą „Perły Województwa” i… ogromny sukces – nasz park został zakwalifikowany do dofinansowania, a będzie ono wynosić ok. pół mln zł (więcej o tym na str. 5).
Jeśli w 2016 r. ogłoszone zostaną podobne konkursy, złożymy także wniosek o dofinansowanie rewitalizacji parku w Woli Krzysztoporskiej.

– Gmina nie zapomina także o dzieciach. Oprócz nowych placów zabaw i ekopracowni, niemal wszystkie dzieci mogą liczyć na bezpłatny dowóz do szkół.

– Tu rzeczywiście udało się wykonać kilka istotnych inwestycji – na przykład place zabaw przy szkołach w Parzniewicach, Krzyżanowie, Gomulinie, Bogdanowie.
Co też bardzo ważne – udało się wygospodarować dodatkową kwotę ok. 400 tys. zł po to, żeby rozszerzyć zakres dowozu dzieci do szkół. Wprowadzony w 2015 r. nowy system zapewnia bezpłatny transport wszystkim dzieciom z miejscowości, w których nie ma szkół, jak i z tych, w których szkoły są, jeżeli odległość do nich przekracza 2 km.
Dużo jest też mniejszych inicjatyw poprawiających warunki nauki w naszych placówkach, jak chociażby kolejne nowe ekopracownie w Szkole Podstawowej w Parzniewicach i w Woli Krzysztoporskiej czy wyposażone w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne oddziały przedszkolne w Bujnach, Woli Krzysztoporskiej, Parzniewicach i Gomulinie.

– To inwestycje, które zostały zrealizowane, ale jest też cała pula tych, które w minionym roku były przygotowywane.

– Ta druga część budżetu – tzw. cicha – jest równie istotna, bo będzie miała olbrzymi wpływ na efekty przyszłych budżetów – do 2020 r. Ten ubiegłoroczny przewidywał – i to zostało wykonane – bardzo dużą ilość projektów technicznych, dokumentacji, audytów. Te dokumenty będą niezbędne przy ubieganiu się o środki zewnętrzne i to już realnie będziemy czynić w 2016 r. Jednym z najważniejszych przygotowanych dokumentów jest weryfikacja projektu osiedla w Woli Krzysztoporskiej. Będzie to priorytetowe zadanie w 2016 r. Koszt tej inwestycji szacujemy na około 1 mln zł. Będziemy tu chcieli jeszcze dołożyć utwardzenie placu przy Przedszkolu Samorządowym pod wykonanie miasteczka ruchu drogowego.
Kolejne projekty dotyczą dalszej modernizacji, remontów i budowy świetlic na terenie gminy. Tu udało się wykonać koncepcję i zlecić wykonanie projektu technicznego budowy dwóch świetlic – w Gąskach i Rokszycach. Zrobimy wszystko, żeby w 2016 r. rozpocząć tę budowę, ale jest to uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.
Projekty obejmują również termomodernizację istniejących już budynków użyteczności publicznej. Dotyczy to domów ludowych w Majkowie Dużym, Kacprowe, Woźnikach, Gomulinie, budynków komunalnych – tzw. hotelu przy ul. Południowej 2 i budynku przy ul. Kościuszki 7 w Woli Krzysztoporskiej, jak również Urzędu Gminy.
Nie możemy też w tym momencie zapomnieć o świetlicach, na które już mamy wykonane projekty na rozbudowę i modernizację. Chodzi o świetlice w Blizinie i Mąkolicach. Niewykluczone, że i tymi budynkami zajmiemy się w 2016 r. Gotowe są również projekty utwardzenia terenu przy świetlicach w Krężnej, Kozierogach, Glinie, Laskach, Mąkolicach i Woli Rokszyckiej i jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie to wykonane w 2016 r.
Priorytetem w kolejnych latach będzie także budowa kolejnych odcinków kanalizacji. Mamy projekty na ok. 100 km, udało się wykonać ok. 25%. Nadal będziemy składać wnioski o dofinansowanie, jeśli tylko będą ogłoszone nabory.
Wykonaliśmy też projekty modernizacji ośrodków zdrowia w Woli Krzysztoporskiej, Gomulinie i Parzniewicach.
Rok 2015 pozwolił nam przygotować projekty na kontynuowanie prac związanych z infrastrukturą drogową. Na wyróżnienie zasługuje droga Glina – Piotrków, gdzie już mamy przygotowany tzw. projekt funkcjonalno-użytkowy, który posłuży nam w ubieganiu się o dofinansowanie w przebudowie tej drogi do kategorii KR-3.

– W gminie będzie też jaśniej?

– Tak, bo w roku 2015 udało się wykonać 20 projektów dotyczących rozbudowy obwodów oświetleniowych. Jak wskazują kosztorysy inwestorskie, będzie to nas kosztować około 700 tys. zł. Trudno będzie zrobić całość w 2016 r., ale mamy jeszcze kolejne dwa lata i dołożę wszelkich starań, aby te projekty zostały zrealizowane.

– A co dla miłośników sportu i rekreacji?

– Budżet 2015 również ich potrzeby uwzględniał. Ponieważ istnieje duża możliwość pozyskania pieniędzy ze źródeł zewnętrznych – przede wszystkim Ministerstwa Sportu – dlatego wykonaliśmy 9 projektów terenów rekreacyjno-sportowych, które obejmują budowę środowiskowych placów zabaw i tzw. siłowni napowietrznych. Chodzi o miejscowości: Mąkolice, Oprzężów, Krężna, Wola Krzysztoporska, Majków Duży, Glina, Borowa, Wola Rokszycka i Kozierogi.
Podsumowując – to był dobry budżet i mam nadzieję, że wykonana w 2015 r. praca przyniesie wymierne efekty w roku 2016 i latach następnych.

Rozmawiała Anna Wiktorowicz