Trwa modernizacja PSZOK, ale punkt cały czas działa

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Krzysztoporskiej - pojemniki do segregacji
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Krzysztoporskiej

Trwa modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Woli Krzysztoporskiej. Punkt jednak cały czas działa, choć na czas rozbudowy został przeniesiony na sąsiedni plac.

tblica informacyjna mapa dotacji - loga unijne i wojewódzkie; modernizacja PSZOKProjekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie (luty 2023) dobiega końca pierwszy etap prac polegający na wykonaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej: wykonawca jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę w zakresie rozbudowy punktu o boksy magazynowe (4 sztuki), wagę samochodową do 60 t, kontener biurowy, wiatę na rzeczy używane i rampę rozładunkową. Ponadto na początku lutego otrzymał informację o braku sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej zakończonej hydrantem. Określił również planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych na koniec lutego 2023 r., równocześnie przewidując ich zakończenie na maj 2023 r.

W ramach tego zadania zaplanowano następujące prace:
– wykonanie monitoringu na terenie obiektu,
– przestawienie kolidujących lamp oświetlenia,
– wykonanie odwodnienia,
– demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia panelowego z bramą przesuwną,
– montaż kontenera biurowego wraz z toaletą i niezbędnymi instalacjami – wodociągową, elektryczną i kanalizacyjną oraz przyłączami do odpowiednich sieci,
– zapewnienie dostępu do wody w celu zewnętrznego gaszenia pożaru,
– montaż punktu na rzeczy używane do ponownego użycia,
– wykonanie nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych,
– montaż samochodowej wagi najazdowej wraz z odbojnicami słupkowymi i barierkami technicznymi,
– wykonanie rampy rozładunkowej wraz z odbojnicami słupkowymi i barierkami technicznymi,
– wykonanie 4 boksów magazynowych.

W lutym został też wybrany podmiot, który dostarczy fabrycznie nowe pojemniki na selektywnie zbierane frakcje odpadów. Umowa opiewa na kwotę 366.401 zł. Na koniec zostanie zakupiony zestaw komputerowy do obsługi biurowej punktu. Przewiduje się także montaż tablicy informacyjno-edukacyjnej.

Podsumowując: wartość projektu pn. „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Krzysztoporskiej” została oszacowana na łączną kwotę 1.245.621 zł, a kwota dofinansowania to 860.795 zł w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Obecnie, po przeprowadzeniu większości postępowań przetargowych, szacuje się, że ostateczna wartość projektu wyniesie blisko 2.150.000 zł, przy niezmienionym udziale dofinansowania.
Prowadzona inwestycja zdecydowanie poprawi jakość obsługi mieszkańców i sposób segregacji odpadów.
Przypominamy, że na czas rozbudowy PSZOK został przeniesiony na sąsiedni plac.