Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości w Dobryszycach i sieci wodociągowych

Sprzedaż młotek na klawiaturze

ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN z/s w KLESZCZOWIE OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Dobryszyce wraz z sieciami wodociągowymi oraz sieci wodociągowej „Wiewiórów”.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 1/2023

                                                                                         Zarządu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie

                                                                                                                                                             z dnia 17 stycznia 2023 r.

 

ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN z/s w KLESZCZOWIE

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

 

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Dobryszyce wraz z sieciami wodociągowymi

 

Położenie, obręb,
nr działki, pow. działki,
nr oznaczenia KW
 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

 

 

Gmina Dobryszyce,

obręb Dobryszyce,

 

działka nr ewid. 630/3
o pow. 0,3002 ha

 

Ba – tereny przemysłowe

 

Nr KW

PT1R/00095934/5

 

Decyzje Wojewody Piotrkowskiego dot. przekazania mienia:

 

RG.III.7224- 4/1506/92
z 18.05.1992 wraz z

Protokołem nr 959/80
z dn. 24.10.1980 r.

 

 

 

Działka o nr ewid. 630/3 położona w miejscowości Dobryszyce, gmina Dobryszyce wraz ze stacją wodociągową i sieciami wodociągowymi o długości 65.357 mb z przyłączami, w tym sieć wodociągowa o długości 47.042 mb. Nieruchomość stanowi własność Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie na podstawie Decyzji Wojewody Piotrkowskiego – RG.III.7224- 4/1506/92 z 18.05.1992 wraz z protokołem nr 959/80 z dn. 24.10.1980 r. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr PT1R/00095934/5.

 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadzonym Uchwałą nr 11/11/98 Rady Gminy Dobryszyce z dnia 16.11.1998
w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobryszyce, nieruchomość położona jest w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem A.NW- Teren upraw rolnych prze­znaczyć na ujęcie wody dla potrzeb Gminy.

Położona jest przy drodze wojewódzkiej i działce dojazdowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy Dobryszyce i o klasoużytkach Dr, numer ewidencyjny działki 630/4. Nie jest to droga publiczna w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

Teren położony jest o ok. 2 km od centrum wsi gminnej Dobryszyce i ok. 10 km od miasta powiatowego Radomska. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i pól uprawnych.

Działka o szerokości ok. 60m wzdłuż drogi dojazdowej (od północy) i ok. 50 m prostopadle do drogi dojazdowej, w kształcie regularnego prostokąta. Od asfaltowej drogi powiatowej (Blok Dobryszycki – Dobryszyce) nieruchomość oddalona jest ok. 220 m. Działka dojazdowa utwardzona jest dwoma pasami z płyt yomb.

Nieruchomość gruntowa ogrodzona jest płotem z siatki rozpiętej na stalowych słupkach i osadzonych w betonowym cokole. Od północnej strony znajdują się dwie bramy wjazdowe – metalowe, ręcznie rozwierane i jedna furtka. Teren jest wzdłuż ogrodzenia oświetlony – 5 żerdzi betonowych z lampami, część działki utwardzona jest betonem, płytami yomb i żużlem. Na działce znajduje się murowany budynek gospodarczy, metalowy budynek techniczny, urządzenia technologiczne ujęcia wody, dwa żelbetowe zbiorniki wody o pojemności 500 m3 każdy. Cena sprzedaży obejmuje również drogę dojazdową do zbiorników, drogi i chodniki, kanalizację odpływową. Cena sprzedaży nie obejmuje nakładów poniesionych przez Gminę Dobryszyce na: zmodernizowanie ujęcia wody, zastosowanie nowszej technologii (dostarczanie wody ze studni głębinowych), rozbudowy budynku gospodarczego, dobudowanie pomieszczenia technologicznego i zamontowanie nowej  instalacji technologicznej czyszczenia wody – automatyczną stację uzdatniania wody oraz wymiany oświetlenia zewnętrznego ujęcia (zasilania i słupów oświetleniowych wraz z lampami).

Nieruchomość znajduje się w bezumownym posiadaniu Gminy Dobryszyce.

Cena wywoławcza nieruchomości

o nr ewid. 630/3 o pow. 0,3002 ha

431.479,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć
i 50/100),
w tym: 

Wartość nieruchomości wraz z naniesieniami = 80.700,00 zł

Wartość sieci wodociągowej, kanalizacji i drogi dojazdowej = 350.779,50 zł

 

W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Sprzedaż zwolniona z VAT.

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.

Wadium:

dla nieruchomości oznaczonej nr ewid. 630/3 o pow. 0,3002 ha, obr. Dobryszyce wynosi 22.000,00 zł,  słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące i 00/100.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony 12 lipca 2022 r.

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony 08 grudnia 2022 r.

 Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2023 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, pok. nr 5.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 24 lutego 2023 roku
z dopiskiem: „Wadium – Dobryszyce, działka 630/3 wraz z siecią wodociągową” na konto Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie – ESBANK Bank Spółdzielczy Oddział Kleszczów nr 71 8978 0008 0061 5549 2000 0010.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium – wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Związku, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną okazać dokument uprawniający do jej reprezentowania. Osoba prawna powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego.

W przypadku uczestnictwa  w przetargu cudzoziemców, obowiązkiem jest przedstawienie komisji przetargowej – oryginału promesy lub zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, bądź złożenie oświadczenia, że zgoda taka nie jest wymagana wraz z podaniem podstawy prawnej.

Dane nieruchomości (powierzchnia, numer działki) przeznaczonej do sprzedaży pochodzą
z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Przetarg jest prowadzony w oparciu o uchwałę Nr 1/2022 Zarządu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upłynął w dniu 24 stycznia 2022 roku.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie,
w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5, opublikowanie na stronie internetowej  www.wola-krzysztoporska.pl oraz w BIP.

Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w siedzibie Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub w siedzibie Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, a ponadto regulamin przetargu oraz Załączniki 1 – 2 dla osoby zamierzającej uczestniczyć w przetargu zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.wola-krzysztoporska.pl

 

 

                                    Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2/2023

                                                                                         Zarządu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie

                                                                                                                                                             z dnia 17 stycznia 2023 r.

 

ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN z/s w KLESZCZOWIE

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż sieci wodociągowej „Wiewiórów”

 

Sieć wodociągowa „Wiewiórów” położona jest w obrębie Dobryszyce, gmina Dobryszyce o długości 16.123 mb stanowi własność ZKG z/s w Kleszczowie na podstawie Decyzji z dn. 14.12.1992 r. Wojewody Piotrkowskiego RG.III.7224-4/560/92 wraz z Protokołem nr 451/92 z dn. 14.12.1992 r. dotyczącej przekazania Związkowi nieodpłatnie własności mienia państwowego zgodnie z protokołem sporządzonym dn. 31.10.1991 r.

Wodociąg był budowany w końcówce lat 70-tych XX wieku. Wykonany jest w części z azbestu, a w części z rur PCV. Rocznie do 2032 r. właściciel powinien wymieniać 5,5 km sieci wodociągowej „Wiewiórów” w części z rur azbestowych. Istniejące przewody należy eksploatować do czasu ich technicznego zużycia i wtedy dopiero zastąpić je przewodami z innych tworzyw.

Mapa zasadnicza wodociągu w postaci wektorowej dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.

Wodociąg znajduje się w bezumownym posiadaniu gminy Dobryszyce.

Cena wywoławcza

sieci wodociągowej „Wiewiórów   –   55.515,00 zł

(słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset piętnaście i 00/100).

W/w sieć wodociągowa jest wolna od obciążeń oraz nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

 Sprzedaż zwolniona z VAT.

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.

Wadium:

 dla sieci wodociągowej „Wiewiórów” o długości 16.123 m.b. wynosi 3.000,00 zł,

Słownie złotych: trzy tysiące i 00/100.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ruchomości został przeprowadzony 12 lipca 2022 r.

Drugi przetarg na sprzedaż ruchomości został przeprowadzony 08 grudnia 2022 r.

 Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2023 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, pok. nr 5.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 24 lutego 2023 roku
z dopiskiem: „Wadium – „Sieć wodociągowa „Wiewiórów” na konto Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie – ESBANK Bank Spółdzielczy Oddział Kleszczów nr 71 8978 0008 0061 5549 2000 0010.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium – wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu,

zamknięciu, unieważnieniu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Związku, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną okazać dokument uprawniający do jej reprezentowania. Osoba prawna powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego.

W przypadku uczestnictwa  w przetargu cudzoziemców, obowiązkiem jest przedstawienie komisji przetargowej – oryginału promesy lub zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, bądź złożenie oświadczenia, że zgoda taka nie jest wymagana wraz z podaniem podstawy prawnej.

Przetarg jest prowadzony w oparciu o uchwałę Nr 2/2022 Zarządu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ruchomości sieci wodociągowych stanowiących własność Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.

Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem ruchomości.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie,
w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5, opublikowanie na stronie internetowej  www.bip.wola-krzysztoporska.pl .

Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca ruchomości można zapoznać się w siedzibie Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów lub w siedzibie Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, a ponadto regulamin przetargu oraz Załączniki 1 – 2 dla osoby zamierzającej uczestniczyć w przetargu zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.wola-krzysztoporska.pl

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf uchwala nr 1_2023 ZKG w Kleszczowie 1 MB 77