Umowa na dofinansowanie kanalizacji podpisana


Mamy pieniądze na kanalizację! 31 marca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego, a Gminą Wola Krzysztoporska na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV”.

Jak wygląda finansowanie tej inwestycji?

Całkowita wartość projektu: 23 843 864,03 zł
Współfinansowanie UE: 12 871 788,00 zł

W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej na odcinkach o łącznej długości 17,4 km w miejscowościach: Wola Krzysztoporska, Kacprów, Radziątków, Wygoda, Gąski i Bujny. Zakłada się, że w wyniku tej inwestycji dostęp do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków zyskają 2132 osoby.
Obecnie trwają czynności związane z wyłonieniem wykonawców inwestycji.

Celem bezpośrednim projektu jest racjonalizacja gospodarki ściekowej poprzez podniesienie poziomu wyposażenia gminy Wola Krzysztoporska w podstawową infrastrukturę techniczną, dzięki czemu nastąpi zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na jej terenie.

Projekt pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska; Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna; Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.