Urzędnicy wyborczy wciąż poszukiwani

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dalszym ciągu trwa rekrutacja na funkcję urzędników wyborczych.

INFORMACJA

DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Z DNIA 16 SIERPNIA 2018 r.

W SPRAWIE DODATKOWEGO NABORU NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

 

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dalszym ciągu trwa rekrutacja na funkcję urzędnika wyborczego w następujących gminach z obszaru właściwości terytorialnej Delegatury:

Gmina

Liczba urzędników wyborczych
Powiat bełchatowski  
m. Bełchatów 1
gm. Bełchatów 1
gm. Szczerców 1
gm. Rusiec 1
Powiat radomszczański  
gm. Kamieńsk 1

 

Stosownie do przepisu art. 191c §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r.  poz. 754, 1000 i 1349), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, na okres 6 lat, spośród posiadających wykształcenie wyższe:

 • pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
 • innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1 – powyższe oznacza m.in., iż urzędnikiem wyborczym może być również emerytowany lub były (wciąż czynny zawodowo) pracownik jednostek wymienionych w pkt 1.

Urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Przesłanki negatywne dla kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego reguluje przepis art. 191b Kodeksu wyborczego, tj.:

 • urzędnikiem wyborczym nie może być: osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej,
 • urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia,
 • urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika, przy czym zakaz ten nie dotyczy miast na prawach powiatu,
 • urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

Do zadań urzędników wyborczych zgodnie z art. 191e § 1 Kodeksu wyborczego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, w szczególności:

 • przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych;
 • tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;
 • dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym;
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie wymogów określonych w art. 41a § 1;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą, komisarza wyborczego.

W celu realizacji powyższych zadań, urzędnicy wyborczy współdziałają z organami wyborczymi, o których mowa w art. 152 Kodeksu wyborczego, tj. Państwową Komisją Wyborczą, Komisarzem Wyborczym, okręgowymi, rejonowymi, terytorialnymi i obwodowymi komisjami wyborczymi  oraz innymi podmiotami.

Szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych uregulowany został w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego (zmienionej Uchwałą PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r.)

Urzędnikowi wyborczemu za realizację ustawowych zadań przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu ich realizacji, przy założeniu że wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z zastosowaniem mnożnika 2,5 (art. 191 e § 3 Kodeksu wyborczego). Kwota bazowa do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1789,42 zł. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4473,55 zł, jednakże wyłącznie przy założeniu, że będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu.

Zgłoszenia należy dokonywać na drukach stanowiących załączniki do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ:

 • w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16 A, pokój 21,
 • telefonicznie pod nr 44 649-79-61, 44 649-66-16,
 • na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy

 

p.o. Dyrektora Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego

w Piotrkowie Trybunalskim

/-/ Szymon Kopka