Uwaga hodowcy świń! Państwo dopłaci 75% do zapobiegania ASF!

Hodowcy świń mogą uzyskać refundację do 75% kosztów poniesionych na walkę z ASF. Pomoc może dotyczyć m.in. wydatków na: zakup mat dezynfekcyjnych, zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych.
Uwaga – wnioski o refundację składać należy w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 14 września!

 

NOWA FORMA POMOCY

Refundacja do 75% kosztów poniesionych na walkę z ASF

dla producentów rolnych. Nabór wniosków: 27.08.2018 – 14.09.2018

Pomoc finansowa o charakterze de minimis w rolnictwie udzielana będzie na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnie.

Pomoc finansowa będzie mogła dotyczyć wydatków poniesionych na:

  • zakup mat dezynfekcyjnych,

Do tych wydatków zaliczyć należy, m.in.: zakup usług montażu, transportu, kosztów przesyłki mat dezynfekcyjnych oraz koszty poniesione na zakup mat ze wszystkimi składowymi niezbędnymi do jej prawidłowego zainstalowania, umocowania itp.

Szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m.

  • zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,

W ramach zakupu sprzętu dopuszcza się m. in.: zakup lamp owadobójczych, pułapek, karmników do wykładania trutek, aparatów do dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, sprężarek służących do rozpylania lub nanoszenia środków (gdy nośnikiem środków jest sprężone powietrze), zakup myjek ciśnieniowych (gdy nośnikiem środków jest woda pod ciśnieniem), pędzli, wałków, pistoletów natryskowych itp.

Do kosztów zakupu ww. sprzętu można zakwalifikować również koszty instalacji, montażu oraz zakup usług weterynaryjnych dotyczących sprzedaży preparatów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz zakup środków myjących, detergentów środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych itd.

Liczba zakupionych towarów winna mieć uzasadnienie w związku z wielkością stada lub liczbą sztuk zakupionych.

  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,

Zaliczyć tutaj można m. in.: zakup stroju ochronnego typu okulary, maski, osłona twarzy, buty, kombinezony robocze, rękawiczki, spodnie, bluzy, kurtki itp. Liczba zakupionych towarów winna mieć uzasadnienie w związku z wielkością stada oraz liczbą osób opiekujących się stadem.

  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

W ramach zabezpieczenia budynków przed dostępem zwierząt domowych mogą być uznawane m. in.: koszty poniesione przez producentów rolnych na zakup słupków ogrodzeniowych, siatki, gotowych przęseł, zakupu cementu, żwiru, piasku, pospółki do wykonania podmurówki, usługi instalacji lub montażu bram, furtek, ogrodzenia, zakupu, wymiany, montażu stolarki okiennej i drzwiowej zamontowanych na budynkach, w których utrzymywane są świnie, zakupu zamków, klamek, systemów automatycznego otwierania i zamykania bram, drzwi, usługi wykonania prac ziemnych i podmurówki, itp. Ogrodzenie powinno mieć co najmniej 1,5 m

wysokości i na całej długości związane na stałe z podłożem. Nie ma tu, zatem mowy o grodzeniu innych budynków, paszami, silosów czy stert słomy, jak również całych posesji, łącznie z domem.

Zabrania się zbywania zakupionego sprzętu (koszty inwestycyjne) w okresie minimum 3 lat od daty zakupu.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

  • faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
  • oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Pomoc, o której mowa, jest udzielana w formie refundacji wydatków dla producentów rolnych będących rolnikami ryczałtowymi w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług – według cen brutto, a dla pozostałych producentów rolnych – według cen netto, poniesionych w danym roku kalendarzowym.

Całkowita kwota pomocy de minimis w rolnictwie, przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 15 000 euro w okresie 3 lat podatkowych/obrotowych.

Wnioski o udzielenie pomocy będzie można składać w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Przypomnijmy, że Biuro Powiatowe ARiMR znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 65.