Uwaga! Konkurs ofert na zadania sportowe i turystyczne

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza otwarte konkursy ofert dotyczące zlecania zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2023 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.), a także  uchwały  Nr LII/448/22  Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” ogłoszonego w Dzienniku Urzędu Województwa Łódzkiego pod poz. 7893 dnia 21.12.2022r., na zasadach określonych w tych aktach prawnych oraz regulaminie konkursu, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza:

  

KONKURS NR 1

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów szkół podstawowych w zakresie m.in.: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki – kwota na realizację zadania 21 000,00 zł,

 

KONKURS NR 2

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie m.in.: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki – kwota na realizację zadania 15 000,00 zł.

 

KONKURS NR 3

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie tenisa stołowego – kwota na realizację zadania 13 000,00 zł.

 

KONKURS NR 4

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki siatkowej – kwota na realizację zadania 17 000,00 zł.

 

KONKURS NR 5

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie podnoszenia ciężarów – kwota na realizację zadania 43 000,00 zł.

 

KONKURS NR 6

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej – kwota na realizację zadania 81 000,00 zł.

 

KONKURS NR 7

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych  w zakresie zapasów – kwota na realizację zadania 38 000,00 zł.

 

KONKURS NR 8

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie m.in.: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki – kwota na realizację zadania 36 000,00 zł.

 

KONKURS NR 9

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie badmintona – kwota na realizację zadania 12 000,00 zł.

 

KONKURS NR 10

Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych  w zakresie wędkarstwa – kwota na realizację zadania 14 000,00 zł.

 

KONKURS NR 11

Realizacja zadania publicznego z zakresu krajoznawstwa i turystyki:

wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wola Krzysztoporska poprzez organizowanie ich udziału w imprezach o charakterze turystyczno-krajoznawczym – kwota na realizację zadania 10 000,00 zł.

 

Konkursy ofert przeprowadzone zostaną z zachowaniem zasady jawności, konkurencyjności i równego traktowania.

 

 ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W RAMACH W/W KONKURSÓW:

O zlecenia realizacji zadań publicznych w ramach w/w konkursów mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.), które:

– nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

prowadzące działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom w poszczególnych konkursach.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych realizowane będzie poprzez:

 • powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub
 • wspieranie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Forma realizacji zadania uzależniona jest od treści ofert uznanych za najkorzystniejsze.

 

PONADTO:

 • Dotacje mogą być przekazywane jedynie organizacjom/podmiotom działającym na rzecz mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska.
 • Działania podejmowane przez organizacje/podmioty w ramach realizowanych zadań publicznych powinny być skierowane do jak najszerszej liczby mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska, przede wszystkim do dzieci i młodzieży, oraz realizowane muszą być na terenie Polski.
 • Dotacje będą udzielane organizacjom/podmiotom, których oferta zapewniać będzie:
 1. szkolenia, organizowanie i udział w zawodach mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska, do których kierowane jest zadanie publiczne – w przypadku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 2. organizowanie udziału dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w imprezach o charakterze turystyczno-krajoznawczym – w przypadku zadań z zakresu krajoznawstwa i turystyki.
 • Dotacje będą udzielane organizacjom/podmiotom, których oferta zapewniać będzie szkolenia, organizowanie i udział w zawodach dla mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska objętych zadaniem publicznych.
 • Dotacje będą udzielane tylko organizacjom/podmiotom, których oferta będzie zapewniać realizację szkolenia, organizowanie i udział w zawodach sportowych jak najszerszej liczby mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska, przede wszystkim do dzieci i młodzieży.
 • W ramach konkursu może być wybrana więcej niż jedna oferta (dokonany może zostać podział środków).
 • Organizacje/podmioty otrzymujące dotacje będą się kierowały zasadą rzetelnego i racjonalnego wydawania środków publicznych w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki.

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH W RAMACH W/W KONKURSÓW:

Zadania powinny być realizowane w okresie:

od daty zawarcia umowy na wykonanie zadania do końca 2023 roku

na warunkach określonych w umowie, a także w regulaminie  otwartego konkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznych, zawartym w Zarządzeniu Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 9/23 z dnia 27 stycznia 2023 r. – załączonym do niniejszego ogłoszenia.

 

 TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty w poszczególnych konkursach należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2023r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z opisem według poniższego wzoru:

 

KONKURS NR ……. (należy wpisać właściwy numer)

TYTUŁ: …….. (należy wpisać właściwy tytuł)

 

Jawna sesja otwarcia ofert odbędzie się w dniu  20.02.2023r. o godz. 12:20.

Podczas sesji oferty otwierane będą w kolejności napływania.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Wzór oferty określa Rozporządzenie Przewodniczącego  Komitetu  do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

UWAGA: Wraz z ofertą należy złożyć:

 • oświadczenie o przestrzeganiu zasad RODO (według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia),
 • kopię aktualnego statutu;
 • kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji / pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • dokument potwierdzający upoważnienie osób podpisujących ofertę do działania w imieniu oferenta(-ów) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z dokumentów wskazanych w punktach 2) i 3);
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego (według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia).

 

TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:

Opiniowania ofert w poszczególnych otwartych konkursach ofert dokonają powołane przez Wójta Gminy komisje konkursowe.

 

Kryteria oceny ofert:

 

L.P KRYTERIA FORMALNE TAK NIE
1. Oferta złożona w terminie
2. Oferta złożona na obowiązującym druku i podpisana przez osoby upoważnione.
3. Oferta złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w Konkursie
4. Oferta zawiera wymagane załączniki

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE Maksymalna

liczba

punktów

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, a w szczególności:
Dotychczasowe dokonania i doświadczenie oferenta w realizacji zgłoszonego zadania, profesjonalizm przygotowania oferty, w tym szczegółowość i przejrzystość wniosku. 5
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, a w szczególności:
Racjonalność budżetu, analiza planowanych kosztów zadania w odniesieniu do założeń programowych, ocena spójności kalkulacji kosztów realizacji zadania względem opisu rzeczowego (zgodność z harmonogramem i opisem zadania).

Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.

 5
 3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania, a w szczególności:
Ocena zadania pod względem realizacji celów i obszarów objętych konkursem m.in.: zakres proponowanych działań, atrakcyjność działań, kategorie wiekowe.

Kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne.

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

5
4. Ocena realizacji zleconych w latach poprzednich zadań.
Ocena realizacji zleconych w latach poprzednich zadań publicznych, w przypadku Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.  5
                               Ogółem punktów:  20

 

PLANOWANY TERMIN WYBORU OFERT: w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

W 2022 ROKU ZADANIA WYMIENIONE W OGŁOSZENIU realizowane były przez organizacje pozarządowe przy udziale dotacji z budżetu Gminy w następujących kwotach:

zadanie wymienione w konkursie nr 1    – dotacja  17 000,00 zł
zadanie wymienione w konkursie nr 2    – dotacja  10 000,00 zł
zadanie wymienione w konkursie nr 3    – dotacja  12 000,00 zł
zadanie wymienione w konkursie nr 4    – dotacja  15 000,00 zł
zadanie wymienione w konkursie nr 5    – dotacja  41 000,00 zł
zadanie wymienione w konkursie nr 6    – dotacja  80 000,00 zł
zadanie wymienione w konkursie nr 7    – dotacja  34 000,00 zł
zadanie wymienione w konkursie nr 8    – dotacja  31 000,00 zł
zadanie wymienione w konkursie nr 9    – dotacja  10 000,00 zł
zadanie wymienione w konkursie nr 10   – dotacja  12 000,00 zł
zadanie wymienione w konkursie nr 11   – dotacja   8 000,00 zł
 

Łączna kwota dotacji przyznanych w 2022 roku, wyniosła 270 000,00  zł.

  Informacje na temat konkursu oraz regulamin konkursu i zlecania zadań publicznych dostępne są     w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska, na stronie internetowej www.wola-krzysztoporska.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, a także w Referacie Zamówień Publicznych Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5 pok. nr 13, tel. 44 61-63-978, osoby prowadzące sprawę: Mariola Ambrozik i Adrianna Drzynicka-Kania.

 W załączeniu:

 • zarządzenie Wójta Gminy nr 9/23 z dnia 27 stycznia 2023 r. wraz z załącznikami,
 • oświadczenie o przestrzeganiu RODO,
 • klauzula informacyjna zgodnie z art.13 RODO;
 • oświadczenie o numerze rachunku.