Uwaga! Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków!

beczka do wywozu nieczystości
Fot. Pixabay.com

Na terenie gminy Wola Krzysztoporska od 6 czerwca rozpoczynają się kontrole nieruchomości w zakresie sprawdzenia wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Od początku roku rozsyłane są pisma do właścicieli nieruchomości o przedłożenie zawartej umowy z przedsiębiorcą i dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Takie działania są prowadzone sukcesywnie w stosunku do wszystkich właścicieli nieruchomości.

Kontrola w terenie prowadzona będzie przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i w pierwszej kolejności obejmować będzie nieruchomości, w przypadku których urząd nie posiada informacji w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami.

Pod koniec 2021 roku pod kątem prowadzonego nadzoru nad opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i przyłączaniem posesji do sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona była kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli. Obecnie działania kontrolne ww. zakresie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

W związku z tym prosimy mieszkańców o współpracę i sprawne przekazywanie wymaganych dokumentów.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy (pokój nr 14) w godzinach pracy urzędu (tj. pon. 9:00 – 17:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30) lub telefonicznie pod nr tel. 44 616-39-83.

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy wola Krzysztoporska:

 

1 Zakład Usług Komunalnych Ireneusz Czajka, ul. Michałowska 114, 97-300 Piotrków Tryb. 601-266-596
2 Kazimierz Fila, Wiktorów 2, 97-400 Bełchatów 692-184-093
3 Transport Ciężarowy Usługi Asenizacyjne Sławomir Gładys,

Mzurki 30

512-328-421
4 Transport Ciężarowy Jan Gładys, Kargał Las 5, 97-371 Wola Krzysztoporska 607-435-691
5 Leszek Waga, ul. Klonowa 5A, 98-337 Strzelce Wielkie 693-567-203
6 TOI-TOI Polska, ul. Płochcińska 29, 03-044 22 811 61 44
7 Usługi Asenizacyjne KUKUŚ, Krzemieniowice 2, 97-350 Gorzkowice 508 014 126