Uwaga, można zgłaszać kandydatów na ławników!

budynek sadu w Piotrkowie Trybunalskim

W terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2024-2027.

W związku z upływem kadencji ławników w bieżącym roku i potrzebą wybrania ławników na kadencję 2024 – 2027, na podstawie art. 161 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2017 z późn. zm.) podajemy do wiadomości liczbę ławników, których wyboru dokona Rada Gminy Wola Krzysztoporska najpóźniej w październiku 2023 r.

I Do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
OGÓŁEM: 1 osoba (w tym do sądu pracy 1 osoba)
II Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
OGÓŁEM: 3 osoby

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
l) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
l) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej.
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:
Zgodnie z art. 162 § l usp kandydatów na ławników sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.
Jak wynika z § 2 ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121. poz. 693; z 2022 r. poz. 2155 ), zgłoszenia na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia.
Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl

Karta zgłoszenia składa się z trzech części:
Część A – wypełniana jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej gminy (zgodnie z art. 158 § 1 pkt 4 u.s.p.),
Część B – wypełniana jest przez kandydata – obejmuje dane personalne i teleadresowe oraz inne istotne informacje (m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej, motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach). W tej części kandydat wskazuje również do orzekania, w którym sądzie jest proponowany oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (jeśli tak, to dodatkowo wpisuje zwięzłe uzasadnienie potwierdzające szczególną znajomość praw pracowniczych),
Część C – wypełniana jest przez przedstawiciela podmiotu zgłaszającego kandydata – obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej.
W karcie zgłoszenia znajduje się pouczenie powtarzające treściowo normy rozporządzenia, stanowiące o skutkach niespełnienia wymogów formalnych zgłoszenia. Na tej podstawie zgłoszenia kandydatów niezgodne z wymogami określonymi w ustawie i rozporządzeniu lub te, które wpłynęły do rad gmin po upływie ustawowego terminu (czyli po 30 czerwca 2023r.), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin zgłoszenia kandydatów nie podlega przywróceniu.
Karta zgłoszenia zawiera konieczny element, obejmujący wyrażenie zgody na przetwarzanie we wskazanym zakresie danych osobowych kandydata i osób zgłaszających go.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty (zgodnie z art. 162 § 2 u.s.p.):

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć (zgodnie z art. 162 § 3 i 4 u.s.p.):
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa;
2) imienną listę osób zgłaszających kandydata zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsca stałego zamieszkiwania i własnoręczny podpis każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Dokumenty wymienione w art. 162 § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w art. 162 § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z przepisami dotyczącymi wyboru ławników, a osoby chętne o zgłaszanie kandydatur w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska do dnia 30 czerwca 2023 r.
Niezbędne druki można pobrać w Urzędzie Gminy – pokój nr 11 lub w BIP Urzędu Gminy.