Uwaga! Nabór wniosków na wymianę pieca!

Już 25 maja br. rusza nabór wniosków na wymianę starych pieców węglowych dla mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska.  Środki na ten cel będą pochodzić z budżetu gminy. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami naboru. Na stronie internetowej gminy dostępne są wzory wszystkich potrzebnych załączników.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

O NABORZE WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECA

 

Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że w związku z uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XVIII/156/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu

 ogłasza NABÓR WNIOSKÓW od osób fizycznych zainteresowanych otrzymaniem dotacji
z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na wymianę źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych
z ogrzewania zasilanego paliwem węglowym (np. węgiel, ekogroszek, miał) na ogrzewanie proekologiczne, wykorzystujące jako źródło ogrzewania:

 • kotły gazowe;
 • kotły olejowe;
 • piece elektryczne;
 • pompy ciepła (powietrzne, gruntowe);
 • kotły na paliwa stałe, w tym biomasę spełniające wymogi co najmniej „klasy 5” (wg normy PN-EN 303-5:2012) i „ekoprojektu”, wyposażone w automatyczny podajnik paliwa, nieposiadające rusztu awaryjnego ani technicznych możliwości jego zamontowania (kocioł musi posiadać dokument świadczący o spełnieniu wymogów tzw. „klasy 5” i „ekoprojektu” wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690 ze zmianami)).

W ramach zadania konieczne jest zdemontowanie starego pieca i zainstalowanie w to miejsce nowego, co musi zostać potwierdzone przez komisję gminną podczas kontroli.

 Wnioski składać można na przedsięwzięcia, które wykonane i rozliczone zostaną w 2020 roku,
tj. ich realizacja rozpocznie się po zawarciu umowy dotacji, a zakończenie nastąpi nie później niż do 15 listopada 2020 r. (w tym okresie należy dokonać wymiany pieca, musi zostać wystawiona faktura za wykonane prace oraz złożony wniosek o wypłatę dotacji).

 Wysokości dotacji wynosi 50 % kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.

 Pula środków w budżecie gminy przeznaczonych na dotacje wynosi 300 000,00 zł.

 

 Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, w okresie:

od dnia 25.05.2020 r. od godz. 9:00

do dnia 31.07.2020 r. do godz. 15:30   lub do wyczerpania puli środków, o czym poinformujemy

 UWAGA: wnioski złożone przed ww. godziną 9:00 będą odrzucone

 

Formularz wniosku o dotację oraz  zgody współwłaściciela należy pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy (załączniki do niniejszego ogłoszenia).

Do wniosku należy załączyć:

 • zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w której realizowane będzie przedsięwzięcie (jeżeli występują),
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (poświadczoną za zgodność z oryginałem).

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

1) W formie elektronicznej na adres mailowy sekretariatu Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej:

 sekretariat@wola-krzysztoporska.pl

 

Podpisany komplet dokumentów (np. w formie skanu, zdjęcia) należy przesłać na wyżej wskazany adres mailowy.

Oryginał wniosku wraz z załącznikami odebrany zostanie przez pracowników gminy, którzy dokonywać będą kontroli wstępnej przedsięwzięcia niezbędnej do przyznania dotacji.

 

2) W formie papierowej (bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5)

 • po uprzednim umówieniu się telefonicznie z pracownikiem Urzędu Gminy pod numerem telefonu 44 616 39 61 (sekretariat Urzędu).

 

Wnioskodawca, składając wniosek o dotację, zobowiązany jest zapoznać się z Uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XVIII/156/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu.

 

Kontakt w przypadku pytań dotyczących wypełniania wniosku:

Referat Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji

tel. 44 616 39 76, 44 616 39 78

 

Załączniki:

 • wzór wniosku o udzielenie dotacji,
 • wzór zgody współwłaściciela,
 • wzór umowy dotacji,
 • wzór wniosku o wypłatę dotacji,
 • uchwała Radu Gminy Nr XVIII/156/20 z dnia 19 marca 2020 r.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc 1_Wzor_wniosek o dotację-piece 55 KB 1067
2 doc 2_Wzor_zgoda współwłaściciela 36 KB 675
3 doc 3_Wzor_umowa_dotacji_2020 79 KB 683
4 doc 4_Wzor_wniosek o wypłatę-piece 50 KB 614
5 pdf 5_uchwała Rady Gminy-piece 2 MB 694
6 pdf ogłoszenie o naborze 18.05.2020-piece 738 KB 584
7 doc 18.05.2020 klauzula informacyjna RODO 35 KB 543