Uwaga! Od listopada nowe stawki opłaty za śmieci!

Dwa mtalowe kosze z butelkami pet w środku

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2021 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegają zmianie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 września 2021 roku nr XXXV/296/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 listopada 2021 r.:

– 26,50 zł za osobę miesięcznie – odpady segregowane,

– 24,50 zł za osobę miesięcznie – dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których kompostuje się bioodpady w przydomowym kompostowniku.

Zmianie ulega wysokość zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów w kompostowniku.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zagospodarowujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku są zwolnieni z części opłaty w wysokości 2,00 zł miesięcznie.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie ponosił opłatę podwyższoną w wysokości 106 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 UWAGA!!!
Nie ma obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami na terenie gminy Wola Krzysztoporska otrzymają zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 listopada 2021 r.

Wysokość należnej opłaty zostanie ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w obowiązującej dotychczas deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m.in. liczby osób).