Uwaga! Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Do 15 czerwca trzeba złożyć oświadczenia w tej sprawie!

Informujemy, że ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Wodne).
Z art. 298 pkt 2 lit. a) – d) ustawy – Prawo wodne wynika, że opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji są obowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.
Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustalona zostanie w przekazanej przez wójta informacji jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach (z uwzględnieniem kwartalnego okresu rozliczeniowego). Opłatę podmiot obowiązany wnosić będzie na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Podstawę do wyliczania należnych opłat za usługi wodne obecnie stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2502).

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty powinny wypełnić oświadczenie (w załączeniu), które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, w terminie do 15 czerwca 2018 roku.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Renata Wawrzyńczak, tel.44-616-39-82, e-mail: r.wawrzynczak@wola-krzysztoporska.pl.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
1 doc oswiadczenie-oplata-retencyjna-1 45 KB 281