UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych!

śmieciarka i pracownicy opróżniający kosze

Prowadzisz działalność gospodarczą? Jeśli tak, musisz podpisać umowę na odbiór odpadów z tej działalności (nie można korzystać z koszy na odpady z gospodarstw domowych). Kopię tej umowy trzeba niezwłocznie przedstawić w Urzędzie Gminy.

Przypominamy, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Wola Krzysztoporska (wykaz podmiotów dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej – http://bip.wola-krzysztoporska.pl/index.php?id=3596,3592,0 ).

W związku z powyższym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 5a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) właściciele nieruchomości, na terenie których jest prowadzona działalność gospodarcza, zobowiązani są do niezwłocznego przedstawienia kopii umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych i dowodów uiszczania opłat. W przypadku braku takiej informacji tutejszy urząd będzie indywidualnie wzywał do przedłożenia wymienionych dokumentów.

 Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:
– zostawiając w punkcie podawczym Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska,
– przesłać na adres Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
– przesłać skan lub czytelne zdjęcie dokumentów pocztą elektroniczną na adres mailowy:
sekretariat@wola-krzysztoporska.pl

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych.

 Przypominamy, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
– uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze złożoną deklaracją do Urzędu Gminy za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej,
– zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, za część dotyczącą nieruchomości niezamieszkałej, na której jest prowadzona działalność gospodarcza.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej oraz gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie ma wydzielonego odrębnego pomieszczenia na jej prowadzenie lub jego usługi opierają się na usługach intelektualnych (np. doradztwo prawne, usługi terapeutyczne, grafika komputerowa), bądź prowadzi je poza miejscem zamieszkania (np. usługi transportowe lub budowlane itp.), należy dostarczyć oświadczenie o rodzaju pełnionych usług z zapisem, iż w związku z prowadzoną działalnością nie wytwarzają Państwo odpadów komunalnych, a także, że nie mają Państwo wydzielonego pomieszczenia na prowadzenie swojej działalności, a usługi prowadzone są poza miejscem zamieszkania.

Powiadomienie gminy o ww. okolicznościach pozwoli na zweryfikowanie przypadków, w których obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych nie jest wymagany.
Każde złożone oświadczenie będzie szczegółowo weryfikowane pod kątem możliwości wytwarzania odpadów.
Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcom nieposiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych grozi kara grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy o u. cz. I p.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Oświadczenie dla prowadzących działalność gospodarczą 5 KB 193