Uwaga na sadzę w kominie!

W trwającym sezonie grzewczym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim odnotowała w powiecie piotrkowskim już kilkanaście przypadków zapalenia się sadzy w kominie. Strażacy przypominają o regularnym czyszczeniu przewodów kominowych!

Komunikat Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim

W sezonie grzewczym od 1 września 2017 do dnia 23 stycznia 2018 r. na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego odnotowano 6, a na terenie powiatu piotrkowskiego odnotowano 13 pożarów sadzy w kominie.
Najczęściej przyczyną tych zdarzeń był brak terminowego i regularnego czyszczenia przewodów kominowych. Przypominamy, że właściciele lub zarządcy obowiązani są do terminowych kontroli i czyszczenia przewodów kominowych.

Kontrola
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: art. 62 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Czyszczenie
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenu § 34 w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
– od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na trzy miesiące,
– od palenisk opalanych paliwem ciekłym lub gazowym – co najmniej raz na sześć miesięcy.
Czynności te wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Jednak w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, letniskowych i budownictwa zagrodowego czyszczenia przewodów kominowych może dokonać sam właściciel.
Pożar sadzy w kominie może doprowadzić do rozprzestrzenienia pożaru na sąsiadujące pomieszczenia, konstrukcję dachową. Pęknięcie komina może skutkować przedostaniem się dymu i toksycznych produktów spalania, w tym tlenku węgla do pomieszczeń. Brak terminowych kontroli i czyszczenia przewodów kominowych może sprowadzić bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia i życia.

Podpisał po. komendant miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim mł. bryg. mgr inż. Wojciech Pawlikowski.