Uwaga! Zmiana stawki opłaty za śmieci!

Od sierpnia zmiany w opłatach za śmieci. Inne zasady obowiązywać będą także w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Rada Gminy Wola Krzysztoporska 23 czerwca 2016 roku podjęła kilka ważnych uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in.: w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Krzysztoporska, w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.
Zgodnie z powyższymi uchwałami od dnia 1 sierpnia 2016 roku stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 7,50 zł od osoby miesięcznie. Jeżeli zaś odpady nie są zbierane w sposób selektywny, stawka wynosi 15,00 zł od osoby na miesiąc.
Jak łatwo obliczyć, w przypadku pięcioosobowej rodziny, która segreguje śmieci, miesięczna podwyżka wyniesie 3,50 zł.
Mimo zmiany wysokości opłaty mieszkańcy nie muszą ponownie składać deklaracji śmieciowych.

Obliczając opłatę za III kwartał 2016 r. (lipiec, sierpień, wrzesień) należy w lipcu brać pod uwagę starą stawkę (liczba osób x 6,80 zł – segregowane / 10,00 zł – niesegregowane), w miesiącu sierpniu i wrześniu nową stawkę (liczba osób x 7,50 zł – segregowane / 15,00 zł – niesegregowane). Każdy właściciel nieruchomości o aktualnych wysokościach opłat za śmieci i terminach ich uiszczania zostanie powiadomiony listownie.

Zmiana stawki opłaty „śmieciowej” podyktowana jest faktem, iż poprzednie stawki są już niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (tj.: koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów, tworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w pojemniki, usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania oraz edukację ekologiczną mieszkańców). W przeprowadzonym przetargu uzyskano cenę wyższą niż 2 lata temu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, kwartalnie, każdego roku w następujących terminach:
I kwartał – do 15 kwietnia;
II kwartał – do 15 lipca;
III kwartał – do 15 października;
IV kwartał – do 15 stycznia;
na rachunek bankowy określony indywidualnie dla właściciela nieruchomości.

Od sierpnia 2016 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć także bez wychodzenia z domu – w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Przypominamy, że każdą zmianę liczby mieszkańców nieruchomości (urodzenie, zgon, przeprowadzka) należy zgłosić, dokonując zmiany deklaracji.

Zmieniły się również zasady oddawania do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów budowlanych oraz bioodpadów. Odpady budowlano-rozbiórkowe, które powstały z robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty: 1 m3 na rok kalendarzowy – na nieruchomość zamieszkałą (5 m3 – na rok kalendarzowy w przypadku nieruchomości wielolokalowych).
Bioodpady – 1 m3 na rok kalendarzowy – na nieruchomość zamieszkałą (5 m3 – na rok kalendarzowy w przypadku nieruchomości wielolokalowych).