Użyczenie Domów Ludowych – Gąski

Zarządzenie wójta gminy w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej Domem Ludowym w Gąskach.

ZARZĄDZENIE NR 106/18

WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Gąski oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 216 (obręb geodezyjny Gąski) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas nieoznaczony.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018r. poz.994 z późń.zm.) art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r . o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.121 z poźń.zm.) Wójta Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:

 • 1. Przeznacza się do użyczenia nieruchomość położoną w miejscowości Gąski oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 216 (obręb geodezyjny Gąski) o powierzchni 0,20 ha, zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska wymienionej w wykazie na czas nieoznaczony stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj. 26 września 2018 roku do 17 października 2018 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 106/18

Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 26 września 2018 r.

Wykaz

Na podstawie art. 35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.121 z późn. zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:

I Nieruchomość położona w miejscowości Gąski oznaczona numerem działki 216 (obręb geodezyjny

Gąski)o powierzchni 0,20 ha, zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy Wola

Krzysztoporska, KW PT1P/00102712/5.

 1. Budynek Domu Ludowego położony jest w miejscowości Gąski na działce oznaczonej numerem

ewidencyjnym 216 (obręb geodezyjny Gąski).

 1. Powierzchnia użytkowa budynku Domu Ludowego przeznaczonego do użyczenia wynosi:430,15m².
 2. Nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Ludowego nie jest ogrodzona, nawierzchnia utwardzona kostką brukową. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Budynek Domu Ludowego przeznaczony jest w całości

na potrzeby wspólnoty mieszkańców miejscowości Gąski. Wyposażony jest w instalację wodociągową,

kanalizacyjną, elektryczną ,instalację wentylacji mechanicznej, instalację centralnego ogrzewania (olejowego).

 1. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 26 września 2018 roku do 17 października 2018 roku.
 2. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości a także na stronie internetowej urzędu gminy.
 3. Opisaną nieruchomość zabudowaną budynkiem Domu Ludowego przeznacza się do użyczenia na czas nieoznaczony.

Wola Krzysztoporska dn. 26.09.2018 r.

 1. Dziubecka