Użyczenie Domu Ludowego w Gomulinie

Rozbudowany Dom Ludowy w Gomulinie - garaż

Zarządzenie nr 145/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Gomulin oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 348/3, 347/5 (obręb geodezyjny Gomulin) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas nieoznaczony.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022r. poz.559 poz.583 poz.1005,poz.1079, poz.1561) art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021r poz.1899 z późń. zm.) Wójta Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje :
§ 1. Przeznacza się do bezpłatnego użyczenia cześć nieruchomości położonej w miejscowości Gomulin oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 348/3,347/5 (obręb geodezyjny Gomulin) o powierzchni około 2536m² zabudowanej budynkiem Domu Ludowego o powierzchni użytkowej 885,27m² stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska wymienionej w wykazie na czas nieoznaczony stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj. od dnia 4 listopada 2022 roku do dnia 25 listopada 2022 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu gminy. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, .
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pełna treść zarządzenia w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc zarządzenie nr 145 z dnia 4 listopada 2022 r. użyczenie DL Gomulin 45 KB 59