Użyczenie nieruchomości w Woli Krzysztoporskiej

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

ZARZĄDZENIE NR 19/23 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej przy lokalu mieszkalnym w budynku komunalnym położonym w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Południowej Nr 31B stanowiącym własność Gminy Wola Krzysztoporska.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. Przeznacza się do użyczenia nieruchomość gruntową przy lokalu mieszkalnym w budynku komunalnym położonym w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Południowej nr 31 B na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 479/12, (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) na czas nieoznaczony, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej bip. wola-krzysztoporska.pl oraz na stronie internetowej urzędu gminy na okres 21 dni tj. od dnia 21 lutego 2023 roku do dnia 14 marca 2023 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podpisania.
Pełna treść zarządzenia wraz z wykazem nieruchomości w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie nr 19 z dnia 21.02.2023 r. użyczenie Wola Krzysztoporska 42 KB 27