W czwartek sesja Rady Gminy

sesja Rady Gminy - radni i władze gminy siedza przt stolikach

Już w najbliższy czwartek 25 listopada 2021 r. o godz. 11.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2) rozpocznie się XXXVII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Sesję można też będzie śledzić on-line pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XXXVI/2021).
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie oceny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej za 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2021-2027.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Borowa (dz. 273/1).
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położnej w miejscowości Borowa (dz. 271/1).
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wola Krzysztoporska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
12. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.