W czwartek sesja Rady Gminy

Już w najbliższy czwartek (17 maja) odbędzie się kolejna, XL już sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5 (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:
1) Protokół Nr XXXVII/18 z dnia 23 stycznia 2018 r.,
2) Protokół Nr XXXIX/18 z dnia 26 marca 2018 r.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie działalności statutowej i wykonania planu finansowego za 2017 r. (Gminnego Ośrodka Kultury, bibliotek, Kół Gospodyń Wiejskich, orkiestr),
2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie oceny pracy Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej za 2017 r. oraz poniesionych wydatków na oświatę w 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/275/17 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Stradzew.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (Woźniki).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (Bujny).
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wola Krzysztoporska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wola Krzysztoporska.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.
16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej za 2017 r.
17. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Zakończenie obrad.