W środę sesja Rady Gminy

W najbliższą środę (31 lipca) odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Radni obradować będą od godziny 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołów z poprzednich sesji (Nr IX/2019 i X/2019).
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla działek nr ewd. 433/2 i 433/3 położonych w obrębie Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Parzniewice Duże.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Siomki dz. 291/3).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Siomki dz. 420/3).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
14. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.