We wtorek sesja budżetowa

We wtorek (23 stycznia) odbędzie się kolejna – XXXVII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Najważniejszym jej punktem będzie uchwalenie budżetu na 2018 r.

Początek obrad o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:
1) Protokół Nr XXXV/17 z dnia 15 grudnia 2017 r.,
2) Protokół Nr XXXVI/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Bogdanów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających.
14. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
15. Interpelacje i zapytania.