We wtorek sesja Rady Gminy

Radni i władze gminy Wola Krzysztoporska podcza sesji = siedza przy stolikach

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLI/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XXXIX/2022 i Nr XL/2022).
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej za rok 2021 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz potrzeb związanych z realizacją zadań na 2022 rok.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2022-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Bp. w Gomulinie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w Kościele Parafialnym w Gomulinie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wola Krzysztoporska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2022 roku.
15. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.
Protokoły z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.