We wtorek sesja Rady Gminy

Na 27 lutego zaplanowano kolejną, XXXVIII sesję Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Początek obrad o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5, sala nr 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2017.
5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie wydatków poniesionych na administrację w I półroczu 2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Rokszyce I, Rokszyce II i Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wola Krzysztoporska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/372/18 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zorganizowania dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Wola Krzysztoporska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2016 – 2019.
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
13. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
14. Interpelacje i zapytania.