Wiosenne porządki

Wiosna to czas porządków w domach, w związku z tym przypominamy o punktach odbioru poszczególnych odpadów powstających na terenie naszych nieruchomości. Pamiętajmy, że śmieci z naszych posesji nie mogą trafiać do lasu. Niedopuszczalne jest również spalanie ich w piecu!

Przypominamy, iż odpady komunalne z terenu gminy Wola Krzysztoporska odbiera obecnie firma EKO-REGION Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18, tel. 44 632-39-00.
Dla mieszkańców naszej gminy powstał PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) czynny w każdą sobotę w godzinach od 800 do 1800 w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Cmentarnej 22 (teren oczyszczalni ścieków). Prowadzi go Gmina Wola Krzysztoporska, natomiast nagromadzone odpady odbiera również firma EKO-REGION Sp. z o.o.

Mieszkańcy naszej gminy mogą do punktu oddać odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym, tj.:
– odpady suche – papier, tekturę, tworzywa sztuczne, plastik, metal itp.;
– szkło;
– odpady wielkogabarytowe, w tym meble;
– opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach;
– popiół;
– zużyte lampy, żarówki, świetlówki;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, lodówki, telewizory);
– przeterminowane leki;
– zużyte baterie i akumulatory;
– odpady budowlane z drobnych, niewymagających zgłoszenia robót i remontów;
– odpady zielone (skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów);
– opony samochodowe, rowerowe i motocyklowe;
– pozostałości z segregacji.

Ponadto w każdej szkole na terenie gminy znajduje się specjalny pojemnik na baterie i akumulatory, natomiast przeterminowane leki można oddać do specjalnych pojemników, które znajdują się w:
– Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki nr 29 – przy aptece,
– Gomulinie, ul. Trybunalska 6 – przy aptece,
– Parzniewicach Dużych 80 – przy aptece,
– Bogdanowie, ul. Strażacka 2 – przy ośrodku zdrowia.

Przypominamy również, iż na przełomie września i października 2017 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio sprzed nieruchomości.

Kolejne zmiany w „śmieciach”

Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadził bardziej szczegółowy system segregacji odpadów.

Od 1 lipca 2017 roku śmieci będziemy dzielić selektywnie na następujące frakcje:
– papier i tekturę;
– szkło białe i kolorowe;
– metale i tworzywa sztuczne;
– odpady ulegające biodegradacji
– pozostałości z segregacji.