Wkrótce sesja Rady Gminy

20 października 2016 roku (czwartek) odbędzie się XXIV sesję Rady Gminy.

Początek o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie wykorzystania Domów Ludowych i dbałości o powierzone mienie gminne.
5. Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży udziału wynoszącego ¼ we własności nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 218/4, położonej w obrębie Władysławów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
15. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok 2015-2016.
16. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
17. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Zakończenie obrad.