Wkrótce sesja Rady Gminy

O nowej sieci szkół, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i programie przeciwdziałania przemocy debatować będą m.in. radni podczas najbliższej sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Kolejna – XXVIII już sesja Rady Gminy odbędzie się w najbliższy wtorek (7 lutego) w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (ul. Kościuszki 5, sala nr 5).

Oto proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (28.12.2016 r. i 30.12.2016 r.).
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie wydatków poniesionych na administrację w I półroczu 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wola Krzysztoporska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Krężna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Wola Rokszycka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska dla obrębu Kargał Las.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębów: Kolonia Oprzężów, Wola Rokszycka i Krężna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Krężna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Bujnach imienia „Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie dotacji celowej na roboty budowlane przeprowadzane w zabytkowym kościele pw. św. Rocha w Postękalicach.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ignacego Loyoli w Suchcicach dotacji celowej na roboty budowlane prowadzone w zabytkowym kościele w Suchcicach.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2017-2019.
22. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
23. Interpelacje i zapytania.
24. Zakończenie obrad.