Wkrótce sesja Rady Gminy!

W czwartek (22 października) radni gminy Wola Krzysztoporska spotkają się podczas kolejnej sesji. O czym będą decydować podczas obrad?

W proponowanym porządku posiedzenia znalazły się:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia w Gomulinie.
5. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem kompleksu oświatowego w Parzniewicach.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie poniesionych wydatków na oświatę w roku 2014/2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy Powiatowi Piotrkowskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie likwidacji filii biblioteki w Krzyżanowie prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną wchodzącą w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej oraz w sprawie likwidacji filii biblioteki w Parzniewicach prowadzoną przez Gminną Bibliotekę Publiczną wchodzącą w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii biblioteki w Krzyżanowie prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną wchodzącą w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii biblioteki w Parzniewicach prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną wchodzącą w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wola Krzysztoporska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obniżania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu.
18. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok 2014-2015.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.
21. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
22. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
23. Interpelacje i zapytania.
24. Zakończenie obrad.
Protokół z poprzedniej sesji znajduje się w biurze Rady Gminy.

Początek obrad o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5).