Wójt gminy Wola Krzysztoporska z absolutorium

Uzyskania absolutorium gratulowali wójtowi Romanowi Drozdkowi przewodnicząca RG Maria Głowacka i wiceprzewodniczący RG Grzegorz Konecki.

Pozytywnie oceniła realizację budżetu gminy Wola Krzysztoporska w 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa, Komisja Rewizyjna RG, a wreszcie Rada Gminy, udzielając absolutorium wójtowi Romanowi Drozdkowi.

Głosowanie odbyło się podczas ostatniej sesji Rady Gminy (28 czerwca). Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, 2 było przeciwnych.
– To dla mnie już 15 absolutorium i cieszę się bardzo, że miniony rok nie został zmarnowany, a wprost przeciwnie – był rokiem bardzo dobrym dla mieszkańców gminy – mówił do radnych wójt Roman Drozdek tuż po głosowaniu. – Dziękuję Państwu za zaufanie i myślę, że w najbliższym czasie jeszcze mocniej pochylać się będziemy nad potrzebami mieszkańców. Powinniśmy być dumni z minionego roku, bo wskaźniki, jakie osiągnęliśmy, sytuują nas na jednym z pierwszych miejsc w województwie łódzkim (na 132 gminy).

Wcześniej radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu i ze sprawozdaniem finansowym.
– Wielkości, jakie są w naszym budżecie, sytuują nas na 4 – 5 miejscu jeśli chodzi o inwestycje w województwie łódzkim. Wyprzedzają nas zasadniczo

Skarbnik gminy Wiesław Jagiełło omówił sprawozdanie finansowe.

tylko gminy górnicze (np. Kleszczów, Szczerców, Rząśnia). Udało się wypracować nadwyżkę i zmniejszyć zadłużenie – mówił skarbnik gminy Wiesław Jagiełło.
Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

Wiceprzewodnicząca Barbara Torchalska przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej.

Rekomendację do udzielenia absolutorium wójtowi gminy i pozytywną opinię wydała także Komisja Rewizyjna RG. – Wójt gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi – przedstawiała opinię Komisji Barbara Torchalska, wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej RG.

 Uwagi do ubiegłorocznego budżetu zgłosiła radna Monika Czarczyńska.

Na „comiesięczne zmiany w budżecie gminy” zwróciła m.in. uwagę radna Monika Czarczyńska, która zagłosowała przeciwko udzieleniu absolutorium. – Rozumiem, że niektóre zmiany wynikają z uzyskanego dofinansowania, ale niektóre pojawiają się znienacka. (…) Zawsze jest zwracana uwaga na liczbę inwestycji. My musimy mówić i patrzeć na jakość tych inwestycji, na ich celowość, aby pozyskiwać nowych inwestorów, nowych mieszkańców – mówiła radna. – Zwróćmy uwagę na oświatę, na wyposażenie szkół – dodała.

– Wszystkie dokumenty, analizy dokładnie wskazują, jak wygląda wykonanie budżetu 2016 r., co można podsumować miejscem w skali województwa. Pod niemal każdym względem liderujemy w powiecie piotrkowskim i nie tylko tu, ale i w województwie (mówiłem o tym szeroko podczas obrad Sejmowej Komisji Samorządowej, która obradowała w GOK, a Komisja nie bez powodu wybrała Wolę Krzysztoporską – decydowały o tym wskaźniki, które pokazują kondycję naszego budżetu). To nasza wspólna zasługa – mówił z kolei wójt Roman Drozdek – Spotykam się z mieszkańcami spoza terenu gminy, którzy nam zazdroszczą i oceniają pozytywnie to, co się u nas dzieje. Dziwię się, że jest taki wewnętrzny głos, który to krytykuje. To jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Chciałem poza tym zaznaczyć, że nic nie dzieje się bez zgody Rady Gminy. To Rada Gminy uchwala budżet i wszystkie zmiany. Moja rola polega na tym, że składam inicjatywy i te inicjatywy nie powstają z dnia na dzień, ale są efektem myślenia i pochylania się nad różnego rodzaju prośbami mieszkańców. A jest ich mnóstwo. Kondycję budżetu mamy bardzo dobrą, ale to nie znaczy, że mamy tyle pieniędzy, że możemy zrealizować wszystko wszystkim, i to już. Nie możemy prowadzić dyskusji o inwestycjach w oderwaniu od możliwości finansowych. Jeśli chodzi o oświatę, to reformy, jaką my przeprowadziliśmy, nie przeprowadziła chyba żadna z gmin w województwie (cztery nowoczesne, w pełni wyposażone kompleksy oświatowo-sportowe). Jak można mówić, że oświata jest zaniedbana? – pytał wójt gminy, odnosząc się do wypowiedzi radnej. – Ja odczuwam dziś satysfakcję, bo wykonaliśmy w ubiegłym roku ok. 60 inwestycji (!!!). I ta satysfakcja powinna być wspólna.
Zdecydowana większość radnych podzieliła pozytywną opinię o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu.

Jak w liczbach wyglądało wykonanie budżetu 2016?

Prognozowane dochody gminy Wola Krzysztoporska zostały wykonane w kwocie 50.026.110,64 zł – co stanowi 101,07% planu ustalonego przez Radę Gminy, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 48.437.818,65 zł, czyli na poziomie 95,90% ustalonego planu.
Budżet przy planowanym deficycie w kwocie 1.015.863,34 zł, zamknął się nadwyżką w wysokości 1.588.291,99 zł.
Osiągnięto też nadwyżkę operacyjną (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) w wysokości 8.010.051,80 zł.
Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 1.597.102,64 zł (tj. 95,13 % planu), zaś wydatki majątkowe (inaczej – inwestycje) w wysokości 8.018.862,45 (tj. 98,89% planu).
Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 8.364.300 zł. Ze środków budżetu gminy w 2016 r. spłacono raty zaciągniętych kredytów w kwocie 1.557.600 zł.