Wójt gminy Wola Krzysztoporska z jednogłośnym absolutorium

Wójt Roman Drozdek odbiera gratulacje i kwity z rąk przewądniczce Rady Gminy Małgorzaty Gniewaszewskiej i dwojga radnych

Rada Gminy Wola Krzysztoporska jednogłośnie udzieliła absolutorium za rok ubiegły wójtowi Romanowi Drozdkowi. Wcześniej przyjęto także „Raport o stanie gminy w roku 2020”.

W porządku obrad sesji, która odbyła się 23 czerwca, pośród innych punktów, znalazły się także te dotyczące podsumowania 2020 r. Wójt Roman Drozdek raz jeszcze przedstawił „Raport o stanie gminy w 2020 r.”, omawiając m.in.: kwestie zarządzania gminą, współpracę z innymi organizacjami, pracę Rady Gminy i jednostek pomocniczych, stan finansów, najważniejsze inwestycje czy kwestie ochrony środowiska (wcześniej radni szczegółowo zapoznawali się z dokumentem podczas posiedzeń komisji RG).
Tuż po debacie nad „Raportem…” radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.
– Dziękuję za jednomyślność i zrobię wszystko, by zaufania nie zawieść. To dla mnie motor napędowy do dalszego działania – mówił tuż po głosowaniu Roman Drozdek.
Z kolei sprawozdanie finansowe wraz z wykonaniem budżetu gminy za 2020 rok przedstawił skarbnik gminy Wiesław Jagiełło. W roku 2020 dochody gminy wyniosły 72.314.455 zł (tj. 101,96% planu), wydatki zrealizowane zostały w wysokości 66.987.454 zł (93,02% planu) i – co bardzo ważne – wypracowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 5.327.001 zł. Zadłużenie na koniec 2020 r. wyniosło 12.879.440 zł. Pozytywną opinię co do wykonania ubiegłorocznego budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, a także Komisja Rewizyjna Rady Gminy, w związku z czym ta ostatnia wystąpiła o udzielenie wójtowi gminy absolutorium.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych i wszyscy jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium wójtowi Romanowi Drozdkowi za 2020 rok.
– Życzymy realizacji wszystkich podjętych działań, dobrej współpracy z Radą Gminy, wytrwałości i akceptacji mieszkańców, a także sukcesów, które będą motywacją do dalszej pracy – gratulowała wójtowi Romanowi Drozdkowi 19 już absolutorium przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska.
– Zadanie przez państwa radnych zadane zostało wykonane. Dziękuję za pozytywną jego ocenę. Zaufanie i jednomyślność w działaniu dają więcej energii i zrobimy wszystko, by kolejny budżet był jeszcze lepszy – mówił tuż po głosowaniu wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Dzielę się z państwem tą satysfakcją i przekazuję podziękowania państwu radnym – bez państwa akceptacji i decyzji nic nie udałoby się zrobić. Te podziękowania są dla nas wszystkich – mówił.
Wójt podziękował także jednostkom pomocniczym oraz wszystkim pracownikom urzędu za współpracę, bowiem, jak podkreślił, dobre wykonanie budżetu to sukces nie tylko władz gminy, ale również wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.