Wójt Roman Drozdek o inwestycjach gminnych

Kładzenie nakładki asfaltowej na drodze

„…Inwestycje to często kilkuletnie, drogie procesy i nie jest możliwe, aby równomiernie co roku wykonywać zadania we wszystkich miejscowościach gminnych. Ktoś, kto twierdzi, że jest inaczej, to niepoprawny optymista” – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek
Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek

„Od wielu lat gmina Wola Krzysztoporska plasuje się wysoko w rankingach dotyczących kwot przeznaczanych na realizację inwestycji. Wystarczy spojrzeć na budżety sąsiednich gmin, aby zauważyć, jak bardzo się tutaj wyróżniamy. Stanowi to powód do dumy i zadowolenia, choć zawsze jest pewien niedosyt i chciałoby się więcej.

Na początek kilka liczb. Na wydatki inwestycyjne w ciągu ostatnich 5 lat gmina przeznaczyła kwotę 61,5 mln złotych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pozyskane środki zewnętrzne, w tym środki unijne – a była to niebagatelna kwota 28 mln złotych.

Należy tutaj podkreślić, że zarówno Unia Europejska, jak i państwo polskie prowadzą swoją politykę w zakresie dofinansowania inwestycji samorządowych i przeznaczają środki na określone cele, które chcą zrealizować. Najważniejsze z takich celów to ochrona środowiska, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i budowa dróg. Siłą rzeczy samorządy chcące skorzystać z środków zewnętrznych realizują takie cele. Na terenie naszej gminy przekłada się to na pozyskane ogromne środki na budowę kanalizacji. Przy udziale tych środków wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków w Woli Krzysztoporskiej i w miejscowości tej wymieniliśmy starą, pozakładową kanalizację na nową. Nowe sieci kanalizacyjne powstały w Siomkach, Krzyżanowie, Glinie, Gąskach, Bujnach, Wygodzie, Kacprowie, Radziątkowie, części miejscowości Krężna, w Kozierogach i Piekarkach. Kolejny etap prac to kanalizacja w Oprzężowie oraz na odcinku od Oprzężowa do Gomulina wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej.

Budowane i naprawiane sukcesywnie są również drogi na terenie całej gminy. Potrzeby tutaj są jednak ogromne. Tym bardziej, że ze względu na brak środków w powiecie jesteśmy zmuszeni do ponoszenia wydatków na remonty dróg powiatowych. Nie wszystkim się to podoba, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to drogi powiatowe są najważniejszymi drogami dla mieszkańców gminy – to one zapewniają komunikację z miejscowości gminnych do pobliskich miast. Dlatego w ostatnich latach gmina przeznaczyła środki na przebudowę drogi Bujny – Siomki, Krzyżanów – Siomki czy na remont na odcinku Gomulin – Krężna.

Inwestycje te stymulowane są środkami zewnętrznymi, a pozyskane kwoty odpowiednio zainwestowane przynoszą gminie korzyści.

Najbardziej zurbanizowana część gminy to jej północne tereny, gdzie prowadzone są największe inwestycje prywatne, takie jak Centrum Dystrybucyjne Kaufland, centrum dystrybucyjne Agata czy Prologis. Obecnie do budżetu gminy najwięcej podatków wpływa właśnie z tego terenu. A środki te inwestowane są potem na terenie całej gminy.

Słyszałem też pogląd, że gmina inwestuje tylko w północnej części, a pomija południową, gdzie na rok 2023 nie przewidziano żadnych inwestycji. I muszę powiedzieć, że jest to nieprawda.

Inwestycje w kanalizację czy drogi na północy gminy, gdzie mamy tereny inwestycyjne są oczywiście priorytetowe, gdyż – jak wyjaśniłem wyżej – tereny te przynoszą nam największe dochody. Ale nie znaczy to, że zapominamy o pozostałych mieszkańcach.

I tak na 2023 r. przewidziano m.in. rewitalizację zbiornika wodnego w miejscowości Bogdanów, remont ośrodka zdrowia w Parzniewicach czy przebudowę drogi powiatowej na odcinku Parzniewice – Laski, na który Gmina otrzymała 2,5 mln złotych dofinansowania. W przygotowaniu jest projekt budowlany na wykonanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Parzniewicach, które to zadanie wstępnie wyceniane jest na ok. 8 mln złotych. Planowana jest również wymiana dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Parzniewicach – ewentualnie budowa nowej szkoły, gdyż inwestycja ta może być niemożliwa do zrealizowania. Wyzwania są więc ogromne…

Ponadto należy pamiętać, że inwestycje to procesy kilkuletnie i nie jest możliwe, aby równomiernie co roku wykonywać zadania we wszystkich miejscowościach gminnych. Był czas, gdy realizowaliśmy ogromne inwestycje, jak budowa sali gimnastycznej czy przedszkola w Parzniewicach, na czym cierpiały inwestycje w innych miejscowościach, ale taka jest logika ich prowadzenia.

Przypominam też o innych inwestycjach zrealizowanych w ostatnich latach w południowej części gminy:

– budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach,

– budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w Poraju,

– remont garażu OSP w Parzniewicach,

– położenie nakładki bitumicznej na drodze w Pawłowie Dolnym,

– zakup działki w Parzniewiczkach pod budowę siłowni napowietrznej i placu zabaw,

– budowa ogrodzenia Domu Ludowego w Pawłowie Górnym,

– rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Blizinie,

– budowa placu zabaw w Blizinie,

– renowacja zabytkowego parku w Parzniewicach,

– rozbudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Jeżowie,

– wykonanie instalacji c.o. w Domu Ludowym w Parzniewicach,

– termomodernizacja budynku komunalnego w Parzniewicach,

– utwardzenie placu przy ośrodku zdrowia w Parzniewicach,

– utwardzenie terenu przy DL w Laskach,

– budowa placu zabaw przy DL w Laskach,

– zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Parzniewice,

– budowa parkingu przy cmentarzu w Bogdanowie,

– budowa oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia placu zabaw w Borowej.

I tak można by jeszcze długo wymieniać….

Podsumowując. Zarówno ja, jako wójt gminy, jak i Rada Gminy Wola Krzysztoporska podejmujemy szereg działań, aby na terenie gminy wykonywać jak najwięcej racjonalnych i potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Przy czym pierwszeństwo mają te, na które uda się uzyskać dofinansowanie zewnętrzne oraz te, które przekładają się na uzyskiwanie przez gminę dodatkowych dochodów. I, co cieszy, inwestycji takich co roku wykonuje się na terenie gminy kilkadziesiąt. Oczywiście wszystkich potrzeb jest dużo więcej, dlatego ciężko pracujemy, aby i one doczekały się realizacji”.

Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska