Wójt Roman Drozdek z absolutorium za 2023 r.

wojt-odbiera-gratulacje-absolutorium-

Radni Rady Gminy Wola Krzysztoporska pozytywnie ocenili wykonanie ubiegłorocznego budżetu i udzielili absolutorium wójtowi Romanowi Drozdkowi podczas sesji, która odbyła się 26 czerwca 2024 r.

– Chciałbym bardzo podziękować za udzielenie absolutorium i wotum zaufania. Wykonanie budżetu powierza się wójtowi gminy. Pewna grupa zleca (Rada Gminy), pewna wykonuje. Mimo różnych trudności w minionym roku udało się wykonać rekordowy budżet inwestycyjny (zrealizowaliśmy inwestycje za ponad 31 mln zł)! Cieszę się, że demokracja w większości oceniła to dobrze. Jeżeli będziemy stawiać na mądrość, racjonalność, to z pewnością dalej będziemy rozwijać naszą gminę. Ta Państwa decyzja daje mi energię do dalszego działania, by spełniać oczekiwania mieszkańców. Mam nadzieję, że racjonalność i umiejętność podejmowania czasem trudnych decyzji pozwolą utrzymać ten bardzo wysoki poziom rozwoju naszej gminy – mówił po uzyskaniu absolutorium wójt Roman Drozdek.

Przypomnijmy – to już 22 absolutorium Romana Drozdka, który funkcję wójta gminy Wola Krzysztoporska pełni od 2002 r. Za udzieleniem absolutorium głosowało 9 radnych, 2 osoby były przeciw, 3 wstrzymały się od głosu. Gratulacje oraz kwiaty w imieniu radnych złożyły wójtowi: przewodnicząca Rady Gminy Kamila Kaczorowska i wiceprzewodnicząca Rady Gminy Edyta Michalak.

Zanim jednak radni o ocenili realizację budżetu w roku 2023, wysłuchali wygłoszonej przez wójta obszernej prezentacji „Raportu o stanie gminy w 2023”, podsumowującego wszelkie sfery działalności samorządu – począwszy od działalności Rady Gminy (która podjęła w 2023 roku 115 uchwał, w tym 22 akty prawa miejscowego), poprzez kondycję finansową (dochody – 83.238.897,23 zł, w tym majątkowe 14.732.331,29 zł; wydatki zostały zrealizowane w wysokości 94.137.393,94 zł), gospodarkę przestrzenną, inwestycje (w 2023 było ich 43 za kwotę 31.169.891 mln zł; pozyskaliśmy na inwestycje niemal 14,5 mln środków zewnętrznych), ochronę środowiska, oświatę, pomoc społeczną, po kulturę i sport (pełna treść „Raportu” dostępna jest na http://bip.wola-krzysztoporska.pl/pliki/raport_za_2023rok.pdf).
Zwieńczeniem procedury rozpatrywania „Raportu o stanie gminy” było podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Wotum zaufania to uchwała wyrażająca zaufanie do działalności wójta i oceniająca jego bieżącą działalność. Tu za uchwałą głosowało 10 radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosowania, 2 były przeciwne.
Pozytywne opinie przedłożyły także Komisja Rewizyjna Rady Gminy i RIO, a sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik gminy Wiesław Jagiełło.

Fot. Anna Wiktorowicz