Wójt Roman Drozdek z jednogłośnym absolutorium

Radni gminy Wola Krzysztoporska jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu absolutorium wójtowi Romanowi Drozdkowi podczas sesji 15 czerwca 2020 r.

Przypomnijmy, że absolutorium dotyczyło wykonania budżetu roku 2019. Głosowanie poprzedziła debata nad „Raportem o stanie gminy Wola Krzysztoporska w roku 2019”, który zawierał m.in. informacje o zarządzaniu gminą, współpracy z innymi instytucjami, stanie finansów, inwestycjach, gospodarce przestrzennej i komunalnej, ochronie środowiska, oświacie, kulturze, sporcie, pomocy społecznej czy przedsiębiorczości, czyli o tym wszystkim, do czego powołana jest gmina. Radni, którzy wcześniej zapoznali się z „Raportem”, ale podczas sesji jeszcze raz wysłuchali jego streszczenia przedstawionego przez wójta, udzielili włodarzowi gminy wotum zaufania.
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2019 przedstawił następnie skarbnik gminy Wiesław Jagiełło, cytując pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodajmy, że prognozowane dochody wykonane zostały w kwocie 63.291.144 zł (101,89%), a wydatki zrealizowano w kwocie 60.100.887 zł, czyli na poziomie 95,3% planu.
Wydatki majątkowe (czyli te inwestycyjne) wyniosły w ubiegłym roku 8.835.846 zł, co stanowi prawie 15% wydatków budżetowych ogółem. Udało się wykonać 41 inwestycji. Wielkość wydatków inwestycyjnych w dużej mierze zależy od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, a tych było w ubiegłym roku prawie 2 mln (w tym środków unijnych 1.319.598 zł).
Bardzo ważny jest też poziom tzw. nadwyżki operacyjnej (czyli dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), a wyniosła 9.967.199 zł. To jest bardzo dobry wynik, bo daje obraz możliwości inwestycyjnych gminy. Poza tym prawie 2,5 mln zł mamy u ludzi (tyle są winni gminie mieszkańcy w postaci podatków, opłat za śmieci, wodę, funduszu alimentacyjnego). Z kolei zadłużenie na koniec 2019 r. wyniosło 15.934.544 zł i spadło w stosunku do roku poprzedniego o niemal 2 mln zł.
Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu przedstawiła także przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RG Beata Gawryszczak, formułując jednocześnie wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2019 wójtowi gminy.
Głosując, radni jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Romanowi Drozdkowi.
– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udzielenie wotum zaufana i jednogłośne absolutorium. To jeszcze bardziej motywuje mnie do działania na rzecz mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska. Ale muszę dodać, że to nasza wspólna praca – mówił tuż po głosowaniu wójt Roman Drozdek. – Wykonany budżet 2019 to kolejny dobry czas dla naszej wspólnoty, który przyniósł wiele spełnionych oczekiwań mieszkańców. Zrealizowanie ponad 40 inwestycji w różnych obszarach – czy to w infrastrukturze drogowej, czy gospodarce ściekowej, wodociągowej i innych jest potwierdzeniem determinacji i uporu, jaki posiadamy w wykonywaniu strategii rozwoju gminy przyjętej w 2015 r.
Oprócz wyżej wymienionych twardych liczb odzwierciedlających dobrą kondycję budżetu na uwagę zasługuje fakt wygospodarowania tzw. nadwyżki w kwocie ok. 4 mln zł. Świadczy to o dbałości w wydawaniu złotówki publicznej. Kwota ta znakomicie zasiliła budżet 2020 r. i pomogła w trudnościach spowodowanych epidemią koronawirusa.
Jedyną bolączką, jaka występowała w budżecie 2019, są bardzo wysokie wydatki na oświatę, które sięgnęły 19 mln zł. Jest to problem, z jakim mamy do czynienia od wielu lat i dotyczy niemal wszystkich gmin. Regulacje prawne, jakie obowiązują w tym zakresie, praktycznie uniemożliwiają samorządom jakikolwiek wpływ na obniżenie tych wydatków. Pozostaje jedynie wierzyć, że państwo w najbliższym czasie zmieni sposób naliczania i wysokość tzw. subwencji oświatowej.
Podsumowując, cieszę się ogromnie, że inicjatywy przyjęte wspólnie z obecną Radą Gminy przyniosły kolejną porcję dobrych efektów dla naszych mieszkańców i przełożyły się zapewne na dalszy rozwój gminy Wola Krzysztoporska. Uzyskane wotum zaufania i jednogłośne absolutorium to dla mnie i całego Urzędu Gminy duża satysfakcja z dobrze wykonanej roboty i olbrzymia zachęta do dalszego działania na rzecz naszej Małej Ojczyzny – dodaje wójt Roman Drozdek.