Wybory uzupełniające, VII i VIII sesja Rady Gminy

W dniu 29 marca 2015 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy dla okręgu wyborczego nr 13 obejmujące mandat  dla miejscowości: Krężna, Krężna Kolonia, Oprzężów  i Oprzężów Kolonia.

W wyborach oddano 177 ważnych głosów. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następujące liczby głosów:

– Julia Karlińska – 75 głosów,
– Andrzej Płosa – 67 głosów,
– Ireneusz Ciesielski – 18 głosów,
– Michał Drobik – 17 głosów.

Mandat z okręgu wyborczego nr 13 otrzymała pani Julia Karlińska.

VII sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 27 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska. Na sesji zostały podjęte uchwały w sprawie:
● przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie dzierżaw gruntów i innych nieruchomości stanowiących mienie gminy w 2014 r., sprzedaży mienia gminnego w 2014 rok,
● przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy  Wola Krzysztoporska w zakresie analizy sprawozdania finansowego GOK i bibliotek za 2014 rok,
● zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2015,
● zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska,
● niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wola Krzysztoporska na rok 2016,
● zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
● uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
● uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,
● przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2015-2020,
● przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Wola Krzysztoporska na lata 2015-2020,
● sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska położonych  w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 23 m 44 oraz ul. Kościuszki 29 m 12,
● postulatów rolników z powiatu piotrkowskiego,
● zmiany Statutu gminy Wola Krzysztoporska.

VIII sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 22 kwietnia  2015 roku w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska. Na sesji zostały podjęte uchwały w sprawie:

● zmiany uchwały Nr II/6/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,
● zmiany budżetu  gminy na rok 2015 rok,
● udzielenia pomocy finansowej dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie,
● zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska,
● przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Wola Krzysztoporska za 2014 rok,
● poboru podatków i opłat w drodze inkasa,
● ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie  powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska,
● ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Krzysztoporska,
● wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Na posiedzeniu odbyło się ślubowanie nowej radnej pani Julii Karlińskiej.