Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w Majkowie Dużym

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

ZARZĄDZENIE NR 32/21 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234). Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje:
§ 1 Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek 313/4 o powierzchni 0,0201 ha, 313/6 o powierzchni 0,2007 ha i 313/8 o powierzchni 0.0853 ha położoną w obrębie Majków Duży wymienioną w wykazie stanowiącym załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, tj. od dnia 31 marca 2021 roku do dnia 21 kwietnia 2021 roku, a także zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Pełna treść zarządzenia wraz z wykazem nieruchomości w załączniku.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie 32-21 dzierżawa Majków Duży 1 MB 198