Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w Siomkach

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

ZARZĄDZENIE NR 46/21 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234), Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek 62/2 o powierzchni 0,59 ha i 69/2 o powierzchni 1,10 ha, położoną w obrębie Siomki, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, tj. od dnia 11 maja 2021 roku do dnia 2 czerwca 2021 roku, a także zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie 46-21 wykaz nieruchomości do dzierżawy Siomki 856 KB 232
2 pdf Zarządzenie wykaz dz. 62_2, 69_2 obr. Siomki 336 KB 206