Wyniki konsultacji

dav

Wyniki konsultacji w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ) w dniach od 17 września 2018 r. do 27 września 2018 r. prowadzone były konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Udział w konsultacjach mogły brać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w w/w ustawie, które swoje uwagi i opinie do programu mogły składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska.

Podsumowanie konsultacji:
I. Ilość podmiotów, która wzięła udział w konsultacjach: 1
II. Zgłoszone uwagi:
1) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Gomulinie, Gomulin ul. Szkolna 2 wniósł uwagę dotyczącą zwiększenia planowanej kwoty dotacji o 2 000,00 złotych (Rozdział IX Programu) , a także dodanie do zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu -gier i zabaw (rozdział VI pkt 1 a Programu ).
III. Uwagi zostały wniesione w terminie.