Wypoczynek letni dla dzieci rolników w 2017

Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

KRUS proponuje wyjazd na turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:
w Szklarskiej Porębie – w terminie od 12 lipca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego);
w Świnoujściu – w terminie od 11 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego);
w Jedlcu – terminie od 31 lipca 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

Z oferty KRUS mogą skorzystać dzieci:
• w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2002 – 2010) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu;
• których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok;
• samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci:
• jadące po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
• jadące po raz pierwszy;
• które odbyły rehabilitację w poprzednich latach i mają orzeczenie o niepełnosprawności.

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza oraz wychowawcę klasy, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 28 kwietnia br.

Odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży, odpowiadające równowartości ceny biletów publicznego środka transportu (PKS lub PKP drugiej klasy). Koszty w całości pokrywają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.
Formularze wniosków dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.