XVI Sesja Rady Gminy już 31 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i 1815), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XVI sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 31 grudnia 2019 roku (wtorek) godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku.
4. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc