XXXIX Sesja Rady Gminy w najbliższy czwartek (24.02.2022 r.)

radni podczas głosowania nad budżetem

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) zaprasza na XXXIX/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XXXVIII/2021).
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla działki nr ewid. 488/4 w obrębie Bogdanów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części terenów położonych w obrębach Pawłów Dolny, Władysławów i Parzniewice Duże.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Wola Krzysztoporska za rok 2021.
8. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
8.1 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie zasad naliczania oraz ściągalności podatków i opłat, zasad udzielania umarzań za I półrocze za 2021 r.
8.2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2022-2030. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Wola Krzysztoporska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wola Krzysztoporska – Północ.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik przyrody (Jeżów).
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Wygoda).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody (Stradzew).
17. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021.
20. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy. Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc