Zapraszamy do konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Jak organizacje pozarządowe mają współpracować z gminą? Od 6 do 16 września można pisemnie zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) wójt gminy Wola Krzysztoporska zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
Konsultowany program stanowi propozycję dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę i gotowość współpracy z samorządem gminy Wola Krzysztoporska na rzecz rozwoju gminy, aktywizacji jej mieszkańców i umacnianiu więzi społecznych. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres współpracy w odniesieniu do sfery ustawowych zadań publicznych gminy. Opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi i opinie można składać pisemnie w terminie od 6 września 2016 r. do dnia 16 września 2016 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska. O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Uwagi i opinie wniesione po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Projekt programu oraz formularz uwag można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy: www.wola–krzysztoporska.pl lub w pokoju nr 13 Urzędu Gminy.

W załączeniu:
– projekt programu
– formularz uwag

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc formularz uwag 38 KB 476
2 doc program wpółpracy projekt 72 KB 442
3 doc ogłoszenie o konsultacjach 31 KB 501