Zapraszamy na „Forum Środków Unijnych” w Woli Krzysztoporskiej! [AKTUALIZACJA]

Jak skorzystać z funduszy europejskich, jak ustrzec się najczęściej popełnianych błędów przy realizacji projektów, jak dać nowy oddech swojemu przedsiębiorstwu przy wsparciu środków zewnętrznych? O tym wszystkim usłyszeć będzie można podczas „Forum Środków Unijnych”, które 4 kwietnia odbędzie się w Woli Krzysztoporskiej.

Na Forum zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2) już 4 kwietnia w godzinach 13.00 – 15.30. A o bezpośrednich formach wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i Krajowych Programów Operacyjnych mówić będą m.in.: przedstawiciele Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamentu Polityki Regionalnej. Będzie też można skorzystać z konsultacji indywidualnych.
Szczegółowy zakres tematyczny spotkania poniżej.

Spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania
z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”.

 

4 kwietnia 2019 r., godz. 13:00-15:30.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2,
97–371 Wola Krzysztoporska – sala widowisko-kinowa.

Zakres tematyczny spotkania
13:00-13:15 Powitanie uczestników spotkania
– wystąpienie przedstawiciela Zarządu Województwa Łódzkiego.
13:15-15:00 Bezpośrednie formy wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 w ramach osi priorytetowej:
Przedstawiciel
·         I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy z zakresu:

–  infrastruktury B+R przedsiębiorstw;

–  projektów B+R przedsiębiorstw – typ projektu 1 i 2.

·         II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka z zakresu:

–  terenów inwestycyjnych;

–  profesjonalizacji usług biznesowych;

–  modelów biznesowych MŚP;

–  innowacji w MŚP;

–  Inicjatywy JEREMIE 2.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
·         III Transport z zakresu:

–  niskoemisyjnego transportu miejskiego;

–  dróg lokalnych;

–  transportu multimodalnego.

·         IV Gospodarka niskoemisyjna z zakresu:

– termomodernizacji budynków;

–  ochrony powietrza.

·         V Ochrona środowiska z zakresu:

–  gospodarki wodnej i zarządzania ryzykiem;

–  ochrony przyrody;

–  przeciwdziałania degradacji środowiska.

Departamentu
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)
·         VIII Zatrudnienie z zakresu:

–  wsparcia aktywności zawodowej osób po 29. roku życia;

–  wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

·         IX Włączenie społeczne z zakresu:

–  aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym – typ projektu 1 i 2;

– usług społecznych i zdrowotnych.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi
·         X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie z zakresu:

– powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku
do lat 3;

–  poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników, w tym poprzez bony szkoleniowe;

–  programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty
do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej;

–  programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;

–  działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.

·         XI Edukacja, kwalifikacje, umiejętności z zakresu:

–  edukacji przedszkolnej;

– kształcenia zawodowego.

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
Najczęściej popełniane błędy przy realizacji projektów oraz występujące nieprawidłowości w trakcie kontroli Beneficjentów. Departamentu
ds. RPO
Bezpośrednie formy wsparcia w ramach Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (wybrane obszary tematyczne).

·         Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z zakresu:

– inwestycji w OZE oraz systemy ciepłownicze i sieci chłodów, w tym kogeneracji;

– gospodarki odpadami komunalnymi.

·         Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 z zakresu:

–  prac B+R oraz opracowania i wdrażania innowacji;

–  promocji marek produktowych przedsiębiorstw.

·         Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 z zakresu:

– budowy sieci szerokopasmowych o wysokich parametrach;

–  szkoleń cyfrowych.

·         Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z zakresu:

–  szkoleń na rzecz przedstawicieli władz samorządu gminnego (formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), kluczowych pracowników pomocy społecznej (rozwiązania organizacyjno-prawne) oraz sędziów, urzędników i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości;

–  działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych.

·         Zgłoś swoją inwestycję i zrealizuj ją w nowej perspektywie finansowej
na lata 2021-2027.

·         Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Departamentu Polityki Regionalnej
15:00-15:30 Konsultacje indywidualne. Wszystkich podmiotów